Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
Ηλεκτρονικό αίτημα εξυπηρέτησης / κλείσιμο ραντεβού
Καταγγελία Εργαζόμενου - Δήλωση Απασχόλησης
Ηλεκτρονική υπηρεσία Μάθε πού Ανήκεις
Ηλεκτρονική Αίτηση Χορήγησης Επιδόματος Μητρότητας
Χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας έμμεσου μέλους
Ηλεκτρονική Αίτηση Επιδόματος Ασθένειας/Ατυχήματος
Ηλεκτρονική Υπηρεσία Πληρωμής Εξόδων Κηδείας
Βεβαίωση προϋπηρεσίας
Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλειας Ασθενείας
Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης
Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας
Βεβαίωση Απογραφής
Ατομικά Στοιχεία
Ηλεκτρονική Υπηρεσία Επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών Εμμίσθων Δικηγόρων, Μισθωτών Μηχανικών και Υγειονομικών
Αίτηση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών ασφαλισμένου του τ.ΤΑΥΤΕΚΩ περ. 1/1/17–31/1/20
Επιστροφή ποσών σε κληρονόμους
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.)
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κέντρου Πιστοποίηση Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ