Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
Ηλεκτρονικό αίτημα εξυπηρέτησης / κλείσιμο ραντεβού
Καταγγελία Εργαζόμενου - Δήλωση Απασχόλησης
Ηλεκτρονική υπηρεσία Μάθε πού Ανήκεις
Ηλεκτρονική Αίτηση Χορήγησης Επιδόματος Μητρότητας
Χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας έμμεσου μέλους
Ηλεκτρονική Αίτηση Επιδόματος Ασθένειας
Ηλεκτρονική Υπηρεσία Πληρωμής Εξόδων Κηδείας
Αιτήσεις Κατασκηνώσεων 2023
Βεβαίωση προϋπηρεσίας
Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλειας Ασθενείας
Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης
Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας
Βεβαίωση Απογραφής
Ατομικά Στοιχεία
Ηλεκτρονική Υπηρεσία Επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών Εμμίσθων Δικηγόρων, Μισθωτών Μηχανικών και Υγειονομικών
Αίτηση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών ασφαλισμένου του τ.ΤΑΥΤΕΚΩ περ. 1/1/17–31/1/20
Επιστροφή ποσών σε κληρονόμους
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.)
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κέντρου Πιστοποίηση Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ