Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
Ηλεκτρονικό αίτημα εξυπηρέτησης / κλείσιμο ραντεβού
Βεβαίωση Απογραφής Ασφαλισμένου με Τίτλο Κτήσης
Συνοπτικό και Αναλυτικό Ιστορικό Ασφάλισης
Καταγγελία Εργαζόμενου - Δήλωση Απασχόλησης
Ηλεκτρονική υπηρεσία Μάθε πού Ανήκεις
Ηλεκτρονική Αίτηση Χορήγησης Επιδόματος Μητρότητας
Χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας Έμμεσου Μέλους
Βεβαίωση Διακοπής Ασφαλιστικής Ικανότητας Εμμέσων Μελών
Ηλεκτρονική Αίτηση Επιδόματος Ασθένειας/Ατυχήματος
Ηλεκτρονική Υπηρεσία Πληρωμής Εξόδων Κηδείας
Βεβαίωση προϋπηρεσίας
Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας
Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης
Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας
Βεβαίωση Απογραφής
Ατομικά Στοιχεία
Ηλεκτρονική Υπηρεσία Επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών Εμμίσθων Δικηγόρων, Μισθωτών Μηχανικών και Υγειονομικών
Αίτηση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών ασφαλισμένου του τ.ΤΑΥΤΕΚΩ περ. 1/1/17–31/1/20
Επιστροφή ποσών σε κληρονόμους
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.)
Δήλωση συζύγων αρ.6 ν.5089/2024 για την χορήγηση της ειδικής παροχής μητρότητας από την ΔΥΠΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ