Έλεγχος Εγκυρότητας Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας

Μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας Ελέγχου Εγκυρότητας Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας πραγματοποιείται επαλήθευση των στοιχείων των προσκομιζόμενων αποδεικτικών με την  ανάκτηση αποθηκευμένων pdf αποδεικτικών, όπως αυτά δημιουργούνται κατά την έκδοση.

Για την είσοδο στην υπηρεσία απαιτείται ταυτοποίηση του χρήστη με χρήση taxisnet κωδικών.

 

Για την Επιβεβαίωση Εγκυρότητας Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας με ημερομηνία έκδοσης έως και 13/7/2021, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την παρακάτω υπηρεσία: