Κληροδότημα Βλάχου

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΠΕΡΙΚΛΗ Σ. ΒΛΑΧΟΥ

1.    ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

-Το Κληροδότημα Π. Βλάχου είναι «Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης» και η λειτουργία του διέπεται από τις διατάξεις του  ν.4182/2013 «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών – Σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 185/10-09-2013).
- Με τις διατάξεις του ν. 4387/2016 όπως ισχύουν, η διαχείριση και παρακολούθηση της περιουσίας του Κληροδοτήματος πραγματοποιείται από τον e-ΕΦΚΑ ο οποίος αποτελεί καθολικό διάδοχο των ενταχθέντων υφισταμένων φορέων Κύριας, Επικουρικής και Εφάπαξ Παροχών Κοινωνικής Ασφάλισης.

2.    ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗ Σ. ΒΛΑΧΟΥ

•    Με το με αριθ. 3835/30-12-1941 πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δημοσιεύτηκε και κηρύχθηκε κυρία η από 09.10.1939 Μυστική Διαθήκη του Περικλή Σ. Βλάχου 
•    Με τη με  αριθ. 9495/1953 Συμβολαιογραφική Πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών κ. Ιωάννου Σπηλιωτόπουλου παραδόθηκαν στο Ταμείο Νομικών άπαντα τα περιουσιακά στοιχεία του διαθέτη ήτοι 19 μετοχές της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας και χρηματικό ποσό 15.851 δρχ.
•    Το 1975 γίνεται ο διαχωρισμός της περιουσίας του Κληροδοτήματος από το Ταμείο Νομικών μετά από απαίτηση του Υπουργείου Οικονομικών, σε μετοχές ΕΤΕ και μετρητά. Έκτοτε συντάσσονται κάθε χρόνο ισολογισμοί και προϋπολογισμοί του Κληροδοτήματος .
•    Με τη  με αριθ. 1105645/3798/Β0011/12-11-2003 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών & Υγείας και Πρόνοιας καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και λεπτομέρειες της επωφελέστερης διάθεσης των εσόδων της κοινωφελούς περιουσίας του κληροδοτήματος Περικλή Βλάχου, που διαχειρίζονταν το τέως Ταμείο Νομικών.
 

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Προϋπολογισμός 2017 - Απόφαση ΔΣ 423/13/09/11/2016

2016

Προϋπολογισμός 2016- Απόφαση ΔΣ 376/23/02-12-2015

Ισολογισμός 2016- Απόφαση ΔΣ 693/52/30-11-2017

 

2015

Προϋπολογισμός 2015- Αρ.πρωτ. Δ.Κ.ΠΒ 0010539 ΕΞ 2015/13-07-2015 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών

Ισολογισμός 2015- Απόφαση ΔΣ 393/13/06-04-2016

2014

Προϋπολογισμός 2014- Απόφαση ΔΣ 271/11/23-01-2014

Ισολογισμός 2014- Απόφαση ΔΣ 370/19/21-10-2015

2013

Ισολογισμός 2013- Απόφαση ΔΣ 291/14/05-06-2014