Διαγωνισμοί

Μάρ
24
2023

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ (9) ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΟΥ e-ΕΦΚΑ

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ (9) ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΟΥ e-ΕΦΚΑ.

Μάρ
24
2023

Διακήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού

Διακήρυξη Δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Τοπικής Διεύθυνσης Β΄ Ηλείας του e-ΕΦΚΑ με έδρα την Αμαλιάδα

Μάρ
24
2023

Διακήρυξη δημόσιου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού

 Διακήρυξη Δημόσιου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Τοπικής Διεύθυνσης Γ΄ Aιτωλοακαρνανίας του e-ΕΦΚΑ με έδρα τη Ναύπακτο

Μάρ
23
2023

Διακήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού

Διακήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, για τη μίσθωση ακινήτων για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών:
1) Της Τοπικής Διεύθυνσης Α΄ Δυτικής Αττικής με έδρα την Ελευσίνα
2) Του Αποκεντρωμένου Τμήματος Κοινωνικής Ασφάλισης Μεγάρων

Μάρ
22
2023

Αρχικός Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Επιλεγέντων & Αποκλειομένων Υποψηφίων για την πλήρωση μίας (1) θέσης Προϊσταμένου/ης Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης του e-ΕΦΚΑ

Αρχικός Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Επιλεγέντων & Αποκλειομένων Υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας (στήλη σύνολο μορίων πρόσθετων προσόντων με βαρύτητα)  για την πλήρωση μίας (1) θέσης Προϊσταμένου/ης Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης του e-ΕΦΚΑ με τριετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ, μετά την αριθ. πρωτ. 6072/05-01-2023 Προκήρυξη  του Φορέα (ΑΔΑ: 9ΗΗΒ46ΜΑΠΣ-9Θ6) προκειμένου να κληθούν οι υποψήφιοι προς συνέντευξη.

Μάρ
21
2023

Διακήρυξη Δημόσιου Επαναληπτικού Μειοδοτικού διαγωνισμού

Διακήρυξη Δημόσιου επαναληπτικου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Τοπικής Διεύθυνσης Β΄ Αιτωλοακαρνανίας του e-ΕΦΚΑ με έδρα το Αγρίνιο

Μάρ
21
2023

Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού

Διακήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Τοπικής Διεύθυνσης Δ΄ Ανατολικής Αττικής του e-ΕΦΚΑ, με έδρα το Κορωπί

Μάρ
21
2023

Απόφαση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 196010 για την ανάθεση του έργου: “Ανακαίνιση εγκαταστάσεων του ιδιόκτητου κτιρίου του e-ΕΦΚΑ επί της οδού Ομήρου 13, στα Τρίκαλα ”

Απόφαση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του  ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 196010 για την ανάθεση του  έργου: “Ανακαίνιση εγκαταστάσεων του ιδιόκτητου κτιρίου του e-ΕΦΚΑ επί της οδού Ομήρου 13, στα Τρίκαλα ”

Μάρ
20
2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΥ e-ΕΦΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΥ e-ΕΦΚΑ

Μάρ
20
2023

Απόφαση μετάθεσης της ημερομηνίας διενέργειας/ αποσφράγισης προσφορών διαγωνισμού

 Απόφαση μετάθεσης της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης: Πλήρης ανακαίνιση του ιδιόκτητου κτιρίου του e-Ε.Φ.Κ.Α. επί της οδού Νικηφόρου Μανδηλαρά 1 στην Ερμούπολη Σύρου, λόγω διακοπής της λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα κατά τον χρόνο που είχε αρχικά οριστεί η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών του διαγωνισμού με την υπ’ αριθ. 54969/02-02-2023 και με ΑΔΑΜ: 23PROC012068531 Διακήρυξη