Διαγωνισμοί

Δεκ
07
2022

Πρόσκληση για προμήθεια (ΦΓ 120/22)

Πρόσκληση για την προμήθεια εξοπλισμού Πληροφορικής (υλικού) και IP τηλεφωνίας των υποδομών του e-ΕΦΚΑ (συνολικά 6 είδη-τμήματα), προϋπολογισθείσας δαπάνης συνολικού ποσού 8.940,00€, πλέον ΦΠΑ ή 11.085,60€ συμπ/νου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά τμήμα, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 (παρ. 10) του Ν.4412/16, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.

Δεκ
05
2022

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ΦΠΥ 113/22

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των εγκαταστάσεων ψύξης – θέρμανσης – αερισμού στα κτίρια που στεγάζονται Υπηρεσίες της Διοίκησης του e-ΕΦΚΑ στην Αττική, χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών, με δικαίωμα του e-ΕΦΚΑ παράτασης των υπηρεσιών για ένα (1) επιπλέον έτος.
               

Νοέ
30
2022

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ΦΠΥ 112/22

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάπτυξη του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του e-ΕΦΚΑ και την αναβάθμιση του συστήματος ψηφιακής απονομής συντάξεων «ΑΤΛΑΣ». Σύμβαση 1 του Έργου: «Υποέργο 5 και 6: Ανάπτυξη του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του e-ΕΦΚΑ, αναβάθμιση του συστήματος ψηφιακής απονομής συντάξεων «ΑΤΛΑΣ» (Δράση 16750) και ανάπτυξη συστημάτων κεντρικής διαχείρισης του e-ΕΦΚΑ». 

Νοέ
30
2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΦΠΥ 122/22)

 Πρόσκληση σύναψης σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών εκτίμησης μισθωτικής/αγοραίας αξίας οκτώ (8) ακινήτων ιδιοκτησίας του e-ΕΦΚΑ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. (ΦΠΥ 122/22)

Νοέ
25
2022

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ΦΠΥ 91/22

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των ανελκυστήρων στα κτίρια (ιδιόκτητα και μισθωμένα) που στεγάζουν Κεντρικές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, καθώς και σε αυτά που η μέριμνα για τη συντήρησή τους εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Διοίκησης του e-ΕΦΚΑ, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με μονομερές δικαίωμα του e-ΕΦΚΑ παράτασης έως ένα (1) επιπλέον έτος από τη λήξη της σύμβασης, με τους ίδιους όρους. 

Νοέ
25
2022

Διακήρυξη δημόσιου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού

Διακήρυξη δημόσιου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για τη μίσθωση ακινήτων για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Τοπικής Δ/νσης Γ΄ Βορείου Τομέα Αθήνας e-ΕΦΚΑ, με έδρα την Κηφισιά.

Νοέ
23
2022

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων,  προϋπολογισθείσας δαπάνης συνολικού ποσού #152.448,03 € # πλέον ΦΠΑ, ήτοι #189.035,56 €# συμπ/νου του ΦΠΑ 24% για το έτος 2023 για την προμήθεια:
Α. πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των κτιρίων που στεγάζουν τις  Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ της ΠΥΣΥ Αν. Μακεδονίας & Θράκης, ποσού #136.431,72 €# πλέον ΦΠΑ ήτοι #169.175,33 €# συμπ/νου του Φ.Π.Α. 24%.

Νοέ
23
2022

Πρόσκληση

Πρόσκληση για την υπηρεσία επισκευής τηλεφωνικού κέντρου Bosch της Β΄ Τοπικής Δ/νσης Ηρακλείου του e-ΕΦΚΑ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (αρθ. 118 Ν. 4412/16), προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.420,00€ πλέον ΦΠΑ (3.000,80€ συμπ/νου ΦΠΑ)       

Νοέ
23
2022

Πρόσκληση

Πρόσκληση για την προμήθεια είκοσι (20) επιτραπέζιων αριθμομηχανών (χαρτοταινίας 12 ψηφίων), για τις ανάγκες των δομών χωρικής αρμοδιότητας της ΠΥΣΥ Κρήτης, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (αρθ. 118 Ν. 4412/16), προϋπολογισθείσας  δαπάνης 1.000,00€ πλέον ΦΠΑ (1.240,00€ συμπ/νου ΦΠΑ).   

Νοέ
23
2022

Πρόσκληση

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς  για «υπηρεσία αναγόμωσης και συντήρησης πυροσβεστήρων» των δομών χωρικής αρμοδιότητας Π.Υ.Σ.Υ. Κρήτης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (αρθρ. 118 Ν.4412/16) , προϋπολογισθείσας  δαπάνης 2.000,00 € άνευ ΦΠΑ (2.480,00€ συμπ/νου ΦΠΑ) για το έτος 2022.