Διαγωνισμοί

Μάι
27
2022

Περίληψη Διακήρυξης και Τεύχη Δημοπράτησης του έργου

Ανακαίνιση εγκαταστάσεων & αναβάθμιση Πυροπροστασίας του ιδιόκτητου κτιρίου του e-ΕΦΚΑ επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου 16, στην Αθήνα

Μάι
26
2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη συμβάσεων παροχής  υπηρεσιών : 1. Τεχνικού Ασφαλείας  2. Ιατρού Εργασίας  για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ αρμοδιότητας της ΠΥΣΥ Αν. Μακεδονίας & Θράκης για το έτος 2022 αρχομένης από την υπογραφή της,  με μονομερές δικαίωμα του e-ΕΦΚΑ παράτασης για το έτος 2023, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Μάι
24
2022

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για εκμίσθωση

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού  με κατάθεση κλειστών προσφορών για τγια την εκμίσθωση του διατηρητέου κτηρίου στη διασταύρωση των οδών Πραξιτέλους 16 και Παπαρρηγοπούλου 2 στην Αθήνα

Μάι
23
2022

Δημόσια Διαβούλευση

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών και Όρων, για το έργο «Δημιουργία του ενιαίου δικτύου του e-ΕΦΚΑ (ΕΦΚΑΝΕΤ) το οποίο θα περιλαμβάνει την δημιουργία και θέση σε Παραγωγική λειτουργία ενός ενιαίου δικτύου WAN τεχνολογίας VPN για τον e-Ε.Φ.Κ.Α., μέσω Σύμβασης Παροχής Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών Συμφωνημένου Επιπέδου (SLA) μετάδοσης δεδομένων, φωνής και εικόνας, για συμβατικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) μηνών, [παραγωγικής λειτουργίας δώδεκα (12) μηνών], με μονομερές δικαίωμα του e-ΕΦΚΑ για χρήση προαίρεσης παράτασης της παραγωγικής λειτουργίας για άλλους

Μάι
19
2022

Διευκρίνιση για το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα του e-ΕΦΚΑ θερινής περιόδου 2022

Διευκρίνιση για το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα του e-ΕΦΚΑ θερινής περιόδου 2022 επί της υπ’ αρ. πρωτ. 222922/09-05-2022 (ΑΔΑΜ:22PROC010551550, ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘ. ΕΣΗΔΗΣ: 158995, ΦΠΥ 33/22) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη
συμβάσεων με ιδιώτες που διαθέτουν κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις σε πανελλήνια κλίμακα για τον παραθερισμό ανήλικων παιδιών εργαζομένων/ασφαλισμένων/συνταξιούχων κατά περίπτωση του e-ΕΦΚΑ, για τη θερινή περίοδο 2022

Μάι
13
2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΦΠΥ 33/22)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων με ιδιώτες που διαθέτουν κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις σε πανελλήνια κλίμακα για τον παραθερισμό ανήλικων παιδιών εργαζομένων/ασφαλισμένων/συνταξιούχων κατά περίπτωση του e-ΕΦΚΑ, για την θερινή περίοδο 2022.
 

Μάι
10
2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΦΠΥ 48/22)

Πρόσκληση σύναψης σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών αποψίλωσης και καθαρισμού οικοπεδικών εκτάσεων στην Περιφέρεια Αττικής ιδιοκτησίας e-ΕΦΚΑ για την πρόληψη πυρκαγιών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης,μετά από Πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.

Μάι
10
2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΦΓ 1Ε/22)

Πρόσκληση  για τη μακροχρόνια μίσθωση (operating leasing) για τέσσερα (4) έτη (48 μήνες) ,ενός (1) αυτοκινήτου το οποίο θα καλύπτει τις μετακινήσεις του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ σε όλη την Ελλάδα, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Μάι
09
2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών:  1) ιατρού εργασίας και 2) τεχνικού ασφαλείας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ  χωρικής  αρμοδιότητας της Περιφερειακής Υπηρεσίας Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) Κρήτης  για χρονικό διάστημα  δυο (2) ετών, με μονομερές δικαίωμα του e-ΕΦΚΑ παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος  συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού  #18.792,00# ευρώ πλέον ΦΠΑ ήτοι #23.302,08# ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ 24% με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από

Μάι
05
2022

Πρόσκληση για προμήθεια (ΦΓ 24Ε/22)

Πρόσκληση για την «Προμήθεια ψηφιακών πιστοποιητικών και ψηφιακών σφραγίδων για τις ανάγκες του e-ΕΦΚΑ, με διάρκεια ισχύος για ένα (1) έτος από την ημερομηνία εγκατάστασής τους, με δυνατότητα προαίρεσης μέρους ή του συνόλου αυτών για ένα (1) επιπλέον έτος», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, μετά από πρόσκληση της Υπηρεσίας προς κάθε ενδιαφερόμενο και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής ανά τμήμα.