Διαγωνισμοί

Ιούν
14
2021

Απόφαση παράτασης Συνοπτικού Διαγωνισμού ( ΦΠΥ 68/21)

Απόφαση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού με αρ. πρωτ.  Διακήρυξης 214731/10-6-2021, για την προμήθεια αναλωσίμων για εκτυπωτές, φωτοτυπικά, πολυμηχανήματα και μηχανές γραφείου (toner, drum, μελάνια μελανοταινίες), για τις λειτουργικές ανάγκες των Δομών του e-ΕΦΚΑ, χωρικής αρμοδιότητας της ΠΥΣΥ Αττικής, για το οικονομικό έτος 2021, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (την χαμηλότερη τιμή)».

Ιούν
10
2021

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού ( ΦΠΥ 68/21)

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προϋπολογισθείσας δαπάνης 59.943,00€ (πενήντα εννιά χιλιάδων εννιακοσίων

Ιούν
10
2021

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ, ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΦΚΑ, ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 13 & ΡΕΘΥΜΝΟΥ 7 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Ιούν
02
2021

Απόφαση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών και της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών για τον διαγωνισμό με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 108976

Απόφαση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών και της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών για τον διαγωνισμό με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 108976

Μάι
31
2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για την προμήθεια ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ (ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ DOMAIN CONTROLLER), ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.), με προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, και έπειτα από συλλογή προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού 13.690,00€ πλέον του ισχύοντος ΦΠΑ ή 16.975,60 € συμπ/νου του ΦΠΑ.

Μάι
20
2021

Διακήρυξη για διενέργεια διαγωνισμού

Πλήρης ανακαίνιση του ιδιόκτητου κτηρίου του e-Ε.Φ.Κ.Α. στην Ρόδο,  στην ιστοσελίδα του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Μάι
20
2021

Προκήρυξη νέου δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για στέγαση

Μίσθωση κτιρίου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Ρεθύμνης

Μάι
20
2021

Προκήρυξη δημόσιου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για στέγαση

Προκήρυξη δημόσιου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτων για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Ε’ Τοπικής   Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης του e-ΕΦΚΑ (Δήμοι Θέρμης και Θερμαϊκού) και τη στέγαση αρχείων  της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης

Μάι
19
2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Επαναληπτική Πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης Παροχής υπηρεσιών συντήρησης του εξοπλισμού και του λογισμικού της Κεντρικής Ασφαλούς Διάταξης Έκδοσης και Διαχείρισης Ψηφιακών Πιστοποιητικών, Cosign FIPS/CC, που βρίσκεται εγκατεστημένο στο κτίριο επί της οδού Πατησίων 12 στην Αθήνα, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με διακαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλεόν συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/16, όπως ισχύει. 

Μάι
18
2021

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (ΦΓ 26/21)

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια βιβλίων πρωτοκόλλου & διεκπεραίωσης εγγράφων για την κάλυψη των αναγκών των οργανικών μονάδων του e-ΕΦΚΑ για χρονικό διάστημα ενός έτους, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.