Διαγωνισμοί

Σεπ
18
2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΦΠΥ 59/23)

Πρόσκληση σύναψης σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ενός κτιρίου του e-ΕΦΚΑ επί της οδού Αγ. Φιλοθέης 13 στην Αθήνα για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, με δυνατότητα παράτασης έως τρία (3) επιπλέον έτη, μετά από πρόσκληση της Υπηρεσίας προς κάθε ενδιαφερόμενο και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει».    (ΦΠΥ 59/23)

 

Σεπ
18
2023

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Επαναληπτική Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (άνω των ορίων) που αφορά την προμήθεια αυσίμων κίνησης (αμόλυβδης βενζίνης) με σκοπό την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, χωρικής αρμοδιότητας της ΠΥΣΥ Κ. Μακεδονίας, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 137.529,74€# πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι #170.536,89€#  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για τα έτη 2024-2025.  

Σεπ
15
2023

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για τη σύναψη σύμβασης  παροχής υπηρεσιών καθαριότητας σε κτίρια που στεγάζονται Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, αρμοδιότητας της Π.Υ.Σ.Υ. Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, για χρονικό διάστημα 24 μηνών αρχής γενομένης από της υπογραφής των συμβάσεων και όχι πριν της 01/04/2024, με μονομερές δικαίωμα προαίρεσης του Φορέα για παράταση των υπηρεσιών έως δώδεκα (12) επιπλέον μήνες

Σεπ
15
2023

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των συστημάτων ψύξης – θέρμανσης – αερισμού στα κτήρια του e-ΕΦΚΑ που στεγάζουν υπηρεσίες αρμοδιότητας της ΠΥΣΥ Δυτ. Ελλάδας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Λευκάδας  για τα έτη 2024-2025 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (ήτοι μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης).

Σεπ
13
2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  (ΦΓ 65/23)

Πρόσκληση για την προμήθεια υδραυλικών υλικών για την επισκευή και συντήρηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων στα κτίρια όπου στεγάζονται Κεντρικές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ και στα κτίρια που η μέριμνα για τη συντήρησή τους εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Διοίκησης του e-ΕΦΚΑ, για την κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους  (ΦΓ 65/23)

Σεπ
12
2023

Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Αποκεντρωμένου Τμήματος Κοινωνικής Ασφάλισης Λέρου του e-ΕΦΚΑ. 

Σεπ
12
2023

Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού

Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της  «Τοπικής Διεύθυνσης Γρεβενών», με έδρα τα Γρεβενά.

Σεπ
11
2023

Διακήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού

Διακήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Τοπικής Διεύθυνσης Ε΄ Ανατολικής Αττικής του e-ΕΦΚΑ με έδρα το Λαύριο

Σεπ
08
2023

Διακήρυξη Δημόσιου Επαναληπτικού Μειοδοτικού διαγωνισμού

Διακήρυξη δημόσιου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για τη μίσθωση ακινήτου/των για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Τοπικής Διεύθυνσης Δ΄ Ανατολικής Αττικής του e-ΕΦΚΑ με έδρα το Κορωπί

Σεπ
07
2023

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας σε κτίρια που στεγάζονται Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ αρμοδιότητας της Π.Υ.Σ.Υ. Ηπείρου και Κέρκυρας, για χρονικό διάστημα 24 (εικοσιτεσσάρων) μηνών, και με δικαίωμα προαίρεσης του Φορέα για παράταση έως 12 (δώδεκα) επιπλέον μήνες.