Διαγωνισμοί

Δεκ
06
2019

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την ανάδειξη εταιρείας μεταφορών που θα παράσχει προσωπικό, μηχανήματα, φορτηγά και υλικά συσκευασίας, προκειμένου να υλοποιηθούν μετακομίσεις των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ πανελλαδικώς

Νοέ
28
2019

Διαβούλευση επί της προκήρυξης μακροχρόνιας εκμίσθωσης για 30 έτη με δυνατότητα παράτασης 10 ετών και εργασίες αναβάθμισης του κτιρίου, ιδιοκτησίας ΕΦΚΑ επί της οδού Ζαλοκώστα 7-9

Διαβούλευση επί της προκήρυξης μακροχρόνιας εκμίσθωσης για 30 έτη με δυνατότητα παράτασης 10 ετών και εργασίες αναβάθμισης του κτιρίου, ιδιοκτησίας ΕΦΚΑ επί της οδού Ζαλοκώστα 7-9

Νοέ
25
2019

Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια α) Δικτυακού εξοπλισμού και παρελκόμενων υλικών, καθώς και β) υλικών συσκευασίας για την αποστολή μηχανογραφικού εξοπλισμού στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφοράς βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ΦΓ 22/19

Νοέ
20
2019

Διακήρυξη Επαναληπτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Επαναληπτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού
πιθανής δαπάνης 66.650,00 € πλέον ΦΠΑ (ή 82.646,00 € συμπ/νου του ΦΠΑ) για την προμήθεια:
1) κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου (split) γενικής χρήσης (24.000 BTU/h),
2) κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου (split) για server – room (24.000 BTU/h) &
3) κλιματιστικού μηχανήματος τύπου «ντουλάπας» (50.000 BTU/h)
τα οποία θα εγκατασταθούν σε κτίρια όπου στεγάζονται Οργανικές Μονάδες του ΕΦΚΑ.

Νοέ
19
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση για την προμήθεια, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/16 (κατόπιν έρευνας αγοράς), πενήντα (50) σαρωτών εγγράφων (Scanners) για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης του έργου της ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων «ΙΡΙΔΑ» στις Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.

Νοέ
14
2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για το έργο: «Επισκευή ΔΥΟ (2) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων σε δύο κτίρια όπου στεγάζονται Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ (α) Αχαρνών 27 Αθήνα -  6ος όροφος και (β) Αγ. Κων/νου 8 Αθήνα - 7ος όροφος»

Νοέ
06
2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Εκ νέου “Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αποκατάσταση τμήματος τοιχίου περίφραξης από οπτοπλινθοδομή, στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου του ΕΦΚΑ επί της οδού Χρ. Σμύρνης αρ. 3 στη Ν. Ιωνία.” μετά την άπρακτη παρέλευση της αρχικής προθεσμίας υποβολής προσφορών

Νοέ
06
2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή πέντε φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων σε ισάριθμες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ  

Νοέ
01
2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για το έργο:
«Επισκευή ΔΥΟ (2) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων σε δύο κτίρια όπου στεγάζονται Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ (α) Π.Π. Γερμανού 3-5 Αθήνα, Ημιόροφος και (β) Σατωβριάνδου 18 Αθήνα, 5ος όροφος»

Οκτ
31
2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για το έργο: «Επισκευή και συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων στο κτίριο όπου στεγάζεται το ΕΦΚΑ–ΤΥΔΕ επί της οδού Ηπείρου 38 Αθήνα, στους ορόφους 4ος, 5ος, 6ος & 7ος»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για το έργο: «Επισκευή και συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων στο κτίριο όπου στεγάζεται το ΕΦΚΑ–ΤΥΔΕ επί της οδού Ηπείρου 38 Αθήνα, στους ορόφους 4ος, 5ος, 6ος & 7ος»