Εγκύκλιοι και Γενικά Έγγραφα

Ιούλ
30
2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 42 - 30.07.2021

Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο

Ιούλ
29
2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 44 - 29.07.2021

Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4738/2020 (ΦΕΚ 207/τ. Α’/27-10-2020) όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4818/2021 (ΦΕΚ 124/τ. Α’/18-07-2021), και της υπ’ αριθμ. 67360 ΕΞ 2021 (ΦΕΚ 2499/τ. Β’/10-06-2021) Κ.Υ.Α. - που αφορούν πολυμερείς συμβάσεις στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών.

Ιούλ
22
2021

Γενικό Έγγραφο

Έλεγχος εγκυρότητας του ενιαίου Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (Α.Α.Ε.) του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e- ΕΦΚΑ)

Ιούλ
15
2021

Γενικό Έγγραφο 270762-Σ.87724-15/07/2021

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Αίτησης - Δήλωσης παράλληλης μισθωτής απασχόλησης

Ιούλ
14
2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 41 - 14.07.2021

Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ) – Απαλλασσόμενοι/ Εξαιρέσεις
Ιούλ
14
2021

Γενικό Έγγραφο

Τροποποίηση οδηγιών σχετικά με τη χορήγηση Α.Μ.Κ.Α σε δικαιούχους της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Ιούλ
09
2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 40 - 09.07.2021

Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης σε επιχειρήσεις και εργοδότες
Ιούλ
05
2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 39 - 05.07.2021

Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Πληροφοριών Κοινωνικής Ασφάλισης
Electronic Exchange of Social Security Information – EESSI

Ιούλ
02
2021

Γενικό Έγγραφο

Συμπληρωματικές οδηγίες για την απόδοση των παρακρατούμενων ποσών από τους συμβολαιογράφους λόγω μεταβίβασης ακινήτου
Ιούν
29
2021

Γενικό Έγγραφο

Περιγραφή εργασιών του Κ.Ε.Α.Ο. από τις Τοπικές Διευθύνσεις του e-Ε.Φ.Κ.Α.