Γενική Διεύθυνση Συντάξεων Δημόσιου Τομέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Σταδίου 31, Τ.Κ 105 59, Αθήνα
T: 210-3270502, 210-3270506
E: gd.sintaxeondt@efka.gov.gr

Τηλ. Κέντρο: 210-3329900 
Ενημέρωση  πορείας αιτήματος, αριθμών πρωτοκόλλου, αναπροσαρμογής συντάξεων, διαδικασίας παραπομπής σε ΑΣΥΕ, δικαιούχων συντάξεων χηρείας, απασχόλησης συνταξιούχων, εξόδων κηδείας κλπ

Γραμμή Εξυπηρέτησης
(Γενικές πληροφορίες  e-ΕΦΚΑ)
1555


ΤΗΛΕΦΩΝΑ & E-MAIL ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Α ΄ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ & ΕΦΑΠΑΞ ΔΗΜ. ΤΟΜΕΑ  
Υπ. Υπουργείων, Υπ. Βουλής, Υπ. Δικαστηρίων, πολιτικοί υπάλληλοι ,Υπ. ΥΠΕΘΑ, Δικαστικοί, Πρόξενοι, Πρέσβεις, Καθηγητές ΑΕΙ-ΤΕΙ, Εκπ/κοί, Υπάλληλοι Υπ. Παιδείας, Υπάλληλοι ΑΕΙ-ΤΕΙ
Κάνιγγος 29


Τ: 210-3329120
Τ: 210-3329244
Τ: 210-3329228
Ε: d.aapon.syntefdt@efka.gov.gr


Β΄ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ & ΕΦΑΠΑΞ ΔΗΜ. ΤΟΜΕΑ 
Υπάλλ. Νομικών Προσώπων Δημ. Δικαίου, Υπάλλ.  Ασφ/κών Ταμείων, μόνιμοι Ιατροί  ΙΚΑ, Ιερείς, Υπάλλ. Εκκλησιαστικών ΝΠΔΔ, Υπ. Ταμείου Παρ/κών & Δανείων, ΤΣΑΥ, ΤΥΔΚΥ, Υπ. & Νοσηλ.  Προσ/κό ΝΙΜΙΤΣ,  Υπ. ΜΤΣ, ΚΕΠΕ, Υπ. Δημ. Βρεφ/μείων, Υπ. Κέντρ. Νεότητας Δ. Αθηναίων, Υπ. Δημ. Νοσ/μείου Αθ. "Η ΕΛΠΙΣ" κ.λ.π
Φιλελλήνων 13-15

Τ: 210-6744730
Τ: 210-3275060
Ε: d.bapon.syntefdt@efka.gov.gr


Γ΄ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ & ΕΦΑΠΑΞ ΔΗΜ. ΤΟΜΕΑ
Υπάλληλοι ΟΤΑ, Δήμαρχοι, Νομάρχες, Πρ. Κοινοτήτων, Βουλευτές, (εκλεγμένοι προ της 01/01/2013), Νοσηλευτικό Προσωπικό και  Ιατροί ΕΣΥ ασφ/νοι έως 31/12/92
Σταδίου 31

Τ: 210-3270572
Τ: 210-3270574
Ε: d.capon.syntefdt@efka.gov.gr


Δ΄ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ & ΕΦΑΠΑΞ ΔΗΜ. ΤΟΜΕΑ 
Στρατός Ξηράς, Αεροπορία, Ναυτικό, Λιμενικό Σώμα, Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστικό Σώμα
Φιλελλήνων 13-15

Τ: 210-3275097
Τ: 210-3275104
Ε: d.dapon.syntefdt@efka.gov.gr


 • Α΄ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ & ΕΦΑΠΑΞ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
   Τ: 210-3329244-228 
   Τ: 210-3329120 

         Προϊστάμενος Διεύθυνσης :

         Τ: 210-3329234 
         Ε: d.aapon.syntefdt@efka.gov.gr

 

 • Α΄ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ & ΕΦΑΠΑΞ 
  ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Υπ. Υπουργείων, Υπ. Βουλής, Υπ. Δικαστηρίων, πολιτικοί υπάλληλοι ΥΠΕΘΑ)
  Προϊστάμενος  
  Τ: 210-3275130 Τ: 210-3329243
  Ε: tm.apon.kesyntpolypal@efka.gov.gr
  Υπάλληλοι
  Τ: 210-3275164, Τ: 210-3275163, Τ: 210-3820342, Τ: 210-3275035,
  Τ: 210-3329181, Τ: 210-3329187, Τ: 210-3275289, Τ: 210-3329251,
  Τ: 210-3329178, Τ: 210-3329200, Τ: 210-3329240, Τ: 210-3329225,
  Τ: 210-3329287,  Τ: 210-3329260,   Τ: 210-3329848,Τ: 210-3803411,

  Τ: 210-3275130,  Τ: 210-3275031

   

 • Β΄ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ & ΕΦΑΠΑΞ
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΩΝ (Δικαστικοί, Καθηγητές ΑΕΙ-ΤΕΙ, Πρόξενοι,Πρέσβεις)
  Προϊστάμενος          
  Τ: 2103329235    
  Ε: tm.apon.kesyntdik@efka.gov.gr
  Υπάλληλοι
  Τ:210-3329236,  Τ:210-3329120,   Τ:210-3275292,   Τ: 210-3329242,
  Τ: 210-3329134, Τ: 210-3275218,  Τ: 210-3275117,  Τ: 210-3329279,
  Τ: 210-3329196, Τ: 210-3275031

  Γ΄ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ & ΕΦΑΠΑΞ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠ/ΚΩΝ & ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Εκπ/κοί, Υπάλληλοι Υπ. Παιδείας, Υπάλληλοι ΑΕΙ-ΤΕΙ) 
  Προϊστάμενος          
  Τ: 210-3275161,  210-3329243 
  Ε: tm.apon.kesyntpaid@efka.gov.gr
  Υπάλληλοι
  Τ: 210-3275155,   Τ: 210-3275072,  Τ: 210-3270560,   Τ: 210-3275154,
  Τ: 210-3329188,   Τ: 210-3329279,  Τ: 210-3329229,   Τ: 210-3329239,
  Τ: 210-3329123,  Τ: 210-3329137,   Τ:210-3329187,  Τ: 210-3270569,
  Τ: 210-3329251,  Τ: 210-3329241,   Τ: 210-3329157, Τ: 210-3329196

  Τ: 210-3329238,  Τ: 210-3275031,

   

  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ  
  Προϊστάμενος
  Τ:210 3329736  
  Ε: tm.aaponsynt.dienmet@efka.gov.gr
  Υπάλληλοι
  Τ: 210-3275153, Τ: 2103329149, Τ:210 3329118 
  Τ: 2103329235,  Τ:2103329128,  Τ: 2103329125,Τ: 2103329190

  ΤΜΗΜΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ          
  Προϊστάμενος
  Τ: 2103329246,760    
  Ε: tm.aaponsynt.enst@efka.gov.gr
  Υπάλληλοι        
  Τ: 210-3329775, Τ: 210-3329141, Τ: 210-3329228               

 • Β΄ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ  & ΕΦΑΠΑΞ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ    
  Τ: 210-6744730    
  Τ: 210-3275060  

 • Α΄ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ & ΕΦΑΠΑΞ
  ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 
  (Υπάλληλοι Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Υπάλληλοι  Ασφ/κών Ταμείων, μόνιμοι ιατροί του τ. ΙΚΑ)            

 • Προϊστάμενος        
  Τ: 210-3275076 
  Ε: tm.apon.kesyntnpdd@efka.gov.gr
  Υπάλληλοι  
  Τ: 210-3275280, Τ: 210-3275241, Τ: 210-3275078, Τ: 210-3275307  
  Τ: 210-3275177, Τ: 210-3275054, 
  Τ: 210-3275179, Τ: 210-3275171, Τ: 210-6744730, 
  Τ: 2103275115  

  Β΄ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ & ΕΦΑΠΑΞ - ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ            
  (Ιερείς , Υπ. Εκκλησιαστικών ΝΠΔΔ, Υπ. Ταμείου Παρ/κών & Δανείων, Υπ. ΤΣΑΥ, ΤΥΔΚΥ, Υπ. & Νοσηλ.  Προσ/κό ΝΙΜΙΤΣ, Υπ.  ΜΤΣ, ΚΕΠΕ, Υπ. Δημ. Βρεφοκομείων, Υπ. Κέντρου Νεότητας Δ. Αθηναίων, Υπ. Δημ. Νοσ/μείου Αθ. "Η ΕΛΠΙΣ" κ.λ.π)
  Προϊστάμενος
  Τ: 2103275025  
  Ε: tm.apon.kesyntekdt@efka.gov.gr
  Υπάλληλοι
  Τ: 210-3275041, Τ: 210-3275172, Τ: 210-3275052, Τ: 210-3275307    
  Τ: 2103275172, Τ: 2103275302 
   

  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ      
  Προϊστάμενος                
  T: 210-3275148    
  E: tm.baponsynt.dienmet@efka.gov.gr
  Υπάλληλοι
  T: 210-3275095,  T: 210-3275204, T: 210-3275100, 
  T: 210-3275134, T: 210-3275060, T:210-3275093, T: 210-3275088, 
  T: 210-3275033, T: 210-3275287  

  ΤΜΗΜΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ            
  Προϊστάμενος               
  T: 210-3275229    
  E: tm.baponsynt.enst@efka.gov.gr
  Υπάλληλοι
  T: 210-3275284    

 • Γ΄ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ & ΕΦΑΠΑΞ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ    
  T: 210-3270572
  T: 210-3270574   

  Α΄ ΤΜΗΜΑ  ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ & ΕΦΑΠΑΞ             
  ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΤΑ-ΑΙΡΕΤΩΝ 
  (Υπάλληλοι ΟΤΑ, Δήμαρχοι, Νομάρχες, Πρ. Κοινοτήτων, Βουλευτές που έχουν εκλεγεί προ της 01/01/2013)             
  Προϊστάμενος        
  T: 210-3270530    
  E: tm.apon.kesyntota@efka.gov.gr
  Υπάλληλοι
  T: 210-3270564, T: 210-3270567, T: 210-3270568, T: 210-3270566,
  T: 210-3270561, T: 210-3270555, T: 210-3270556, T: 210-3270557,
  T: 210-3270559, T: 210-3270562, T: 210-3270558, T: 210-3270550,
  T: 210-3270535

  Β΄ ΤΜΗΜΑ  ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ & ΕΦΑΠΑΞ              
  ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ
              
  (Νοσηλευτικό Προσωπικό και  Ιατροί ΕΣΥ ασφ/νοι έως 31/12/92)            
  Προϊστάμενος        
  T: 210-3270582
  E: tm.apon.kesyntiat@efka.gov.gr
  Υπάλληλοι
  T: 210-3270531, T: 210-3270532, T: 210-3270533, T: 210-3270534       
  T: 210-3270541, T: 210-3270563, T: 210-3270577, T: 210-3270579       
  T: 210-3270571, T: 210-3270572, T: 210-3270543, T: 210-3270574       
  T: 210-3270575   T: 210-3270564  
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ            
  Προϊστάμενος        
  T: 210-3270504    
  E: tm.caponsynt.dienmet@efka.gov.gr
  Υπάλληλοι
  T: 210-3270586, T: 210-3270508, T: 210-3270507, T: 210-3270514, 
  T: 210-3270513, T: 210-3270511, T: 210-3270592, T: 210-3270515, 
  T: 210-3270594, T: 210-3270545, T: 210-3270589, T: 210-3270591  

  ΤΜΗΜΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ          
  Προϊστάμενος        
  T: 210-3270523    
  E: tm.caponsynt.enst@efka.gov.gr
  Υπάλληλοι
  T: 210-3270522  

 • Δ΄ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ & ΕΦΑΠΑΞ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
  T: 210-3275097    
  T: 210-3275104    
  T: 210-3275024

 • Α΄ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ & ΕΦΑΠΑΞ             
  ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

  Προϊστάμενος        
  T: 210-3275097    
  Φ: 210-3275103
  E: tm.apon.kesyntend@efka.gov.gr
  Εισηγητές απονομής κύριων συντάξεων
  Τ: 210-3275209
  Τ: 210-3275037
  Τ: 210-3275075
  Τ: 210-3275073
  Τ: 210-3275110
  Τ: 210-3275256
  Τ: 210-3275151
  Τ: 210-3275132
  Τ: 210-3275257
  Τ: 210-3275109

 • Εισηγητές έκδοσης αποφάσεων Ελεγκτικού Συνεδρίου
  Τ: 210-3275084
  Εισηγητές απονομής μεταβίβασης σύνταξης λόγω θανάτου
  Τ: 210-3275073
  Τ: 210-3275109
    

 • Β΄ΤΜΗΜΑ  ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ & ΕΦΑΠΑΞ             
  ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
  (Ελληνική Αστυνομία,  Πυροσβεστικό Σώμα)            
  Προϊστάμενος        
  T: 210-3275091
  Φ: 210-3275103
  Υπάλληλοι
  Τ: 210-3275253
  Τ: 210-3275104
  Τ: 210-3275294
  Τ: 210-3275125
  Τ: 210-3275034
  Τ: 210-3275112
  Τ: 210-3275118
  E: tm.apon.kesyntsec@efka.gov.gr
  Εισηγητές απονομής κύριων - επικουρικών συντάξεων και Εφάπαξ παροχής για την Αστυνομία Πόλεων
  Τ: 210-3275159
  Εισηγητές απονομής κύριων - επικουρικών συντάξεων και Εφάπαξ παροχής για την Ελληνική Χωροφυλακή
  Τ: 210-3275105
  Εισηγητές απονομής κύριων - επικουρικών συντάξεων και Εφάπαξ παροχής για το Πυροσβεστικό Σώμα
  Τ: 210-3275106

  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ            
  Προϊστάμενος        
  T: 210-3275254
  Φ: 210-3275103  
  E: tm.daponsynt.dienmet@efka.gov.gr
  Εισηγητές
  T: 210-3275254, T: 210-3275123, Τ: 210-3275090
  T: 210-3275099, T:210-3275160, T:210-3275251,
  T:210-3275210,  T:210-3270558, T:210-3275175,


  ΤΜΗΜΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ            
  Προϊστάμενος        
  T: 210-3275157 
  Φ: 210-3275103 
  E:tm.daponsynt.enst@efka.gov.gr
  Εισηγητές
  T: 210-3275068     T: 210-3275099 

 • Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
  T: 210-3270546
  Ε: d.nom.syntefapdt@efka.gov.gr

  ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ          
  Προϊστάμενος        .
  T: 210-3270546    
  E: tm.nom.syntpolypal@efka.gov.gr
  Υπάλληλοι
  T: 210-3270524   
  T: 210-3270258      

  ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ & ΣΩΜ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ            
  Προϊστάμενος     
  T: 210-3270525  
  E: tm.nom.syntsec@efka.gov.gr
     

  ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ            
  Προϊστάμενος        
  T: 210-3270552    
  E: tm.nom.syntasf@efka.gov.gr
  Υπάλληλοι        
  T: 210-3270576    

  ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ & ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ  
  Προϊστάμενος        
  T: 210-3270527    
  E: tm.diadeigm.elegxon@efka.gov.gr
   

 • ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ            
  Προϊστάμενος
  T: 210-3329213    
  E: dioik.merimna.sintaxeondt@efka.gov.gr
  Υπάλληλοι
  T: 210-3329717, T:210-3329203 ,  T: 210-3275296 
  T: 210-3270506, T: 210-3270502, T: 210-3275298