Βεβαίωση Διακοπής Ασφαλιστικής Ικανότητας Εμμέσων Μελών

Με την ηλεκτρονική υπηρεσία οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ μπορούν:
α) να αιτηθούν (και να λάβουν άμεσα σε μορφή pdf) βεβαίωση μη ύπαρξης ενεργής ασφαλιστικής ικανότητας για έμμεσο μέλος της οικογενείας τους
β) να αιτηθούν (και να λάβουν άμεσα βεβαίωση σε μορφή pdf) τη διακοπή της ασφαλιστικής ικανότητας μέλους οικογένειας προκειμένου το έμμεσο μέλος να ασφαλιστεί από ίδιο δικαίωμα ή ως μέλος οικογένειας σε φορέα εκτός e-ΕΦΚΑ
 
Την αίτηση μπορούν να υποβάλουν οι άμεσα ασφαλισμένοι του e-ΕΦΚΑ ή τα ενήλικα μέλη οικογενείας τους.