Διαγωνισμοί

Μάι
28
2020

Πρόσκληση για προμήθεια

Πρόσκληση για την προμήθεια 120 ρολών φιλμ περιτυλίγματος (stretch film χειρός) 20/23 mic – 1,80 Kg/ρολό και 10 ρολών τσέρκι πλαστικό για μηχανή δεματοποίησης 12x0,55 – 3 Km/ρολό, για την κάλυψη των αναγκών της κεντρικής αποθήκης, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο των ειδών, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού 688,67 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι  853,95 € συμπ/νου ΦΠΑ.

Μάι
21
2020

Διακήρυξη

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών επικαιροποίησης και συντήρησης Αδειών Χρήσης λογισμικού ORACLE για την κάλυψη των αναγκών του e-Ε.Φ.Κ.Α. (ΦΠΥ 02/20)

Μάι
20
2020

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (άνω των ορίων) προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.084.677,42 €  πλέον ΦΠΑ (ποσό 1.345.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ) για τη μακροχρόνια μίσθωση εξήντα πέντε(65) αυτοκινήτων για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ  σε ολόκληρη την Ελλάδα από τις κατά τόπους Περιφερειακές ή Κεντρικές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, με κύριο έργο τη μεταφορά προσωπικού για χρονικό διάστημα πέντε(5) ετών, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη κοστολόγηση του κύκλου ζωής του προϊόντος (άρθρο 87 του Ν.

Μάι
12
2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση για την προμήθεια, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/16, εβδομήντα (70) σαρωτών εγγράφων (Scanners) για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιακών μονάδων που επίκειται να ενταχθούν στην «ΙΡΙΔΑ».

Μάι
11
2020

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση ογδόντα τεσσάρων (84) κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου (split) γενικής χρήσης, τα οποία θα εγκατασταθούν σε κτίρια όπου στεγάζονται Οργανικές Μονάδες του e-ΕΦΚΑ, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού 59.940,00€ πλέον ΦΠΑ (74.325,60€ συμπ/νου του ΦΠΑ 24%) με  κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής για την κάθε ομάδα ειδών.

Μάι
08
2020

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 100 σταθμών εργασίας με λογισμικό συστήματος συμπεριλαμβανομένων των σχετικών υπηρεσιών, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ (74.400,00€ συμπ/νου ΦΠΑ) με  κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

Μάι
07
2020

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των κλιματιστικών εγκαταστάσεων σε οκτώ (8)  κτίρια που στεγάζονται Οργανικές Μονάδες του e-ΕΦΚΑ, κατά τη θερινή περίοδο 4 μηνών

Μάρ
01
2020

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη για την «Εκτύπωση και Προμήθεια 900.000 τεμαχίων Ευρωπαϊκών Καρτών Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ)» με τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού και κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). (ΦΓ 58/19)

Μάρ
24
2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ e-ΕΦΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 

Μάρ
13
2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση για την προμήθεια ενός (1) γνήσιου ανταλλακτικού ΚΙΤ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 160K και την παροχή υπηρεσιών εγκατάστασής του ΚΙΤ στο πολυμηχάνημα LEXMARK Χ950de του ΚΕΑΟ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Νόμου 4412/2016