Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού

Αρ. πρωτ. Διακήρυξης: 536990/11-4-2024 

ΑΔΑ: 69Γ946ΜΑΠΣ-ΗΡ8

Τίτλος:  Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Β΄ Τοπικής  Διεύθυνσης Μεσσηνίας του e-ΕΦΚΑ με έδρα την Κυπαρισσία.

Κωδικός CPV: 70220000-9

Ημ/νία Δημοσίευσης: 12/4/2024

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών: 16-05-2024 

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Τμήμα Διοικητικού, Ασφάλισης και Εισφορών της Β’ Τοπικής Διεύθυνσης επί της οδού Πονηροπούλου 1, Κυπαρισσία, ΤΚ 24500