Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού

Αρ. πρωτ. ∆ιακήρυξης: 537026/11-04-2024

Α∆Α: 6ΓΥ146ΜΑΠΣ-ΛΣΤ

Τίτλος:  ∆ιακήρυξη ∆ημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Τοπικής ∆ιεύθυνσης Γ΄ Κυκλάδων του e-ΕΦΚΑ με έδρα τη Θήρα.

Κωδικός CPV: 70220000-9

Ημ/νία ∆ημοσίευσης: 15/4/2024

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών: 14-05-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Τμήμα ∆ιοικητικού, Ασφάλισης & Εισφορών της Τοπική