Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (ΦΓ 19/24)

Αρ. Φακέλου   19/24

Θέμα: Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (άνω των ορίων) για την προμήθεια 255.995 δεσμίδων φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 και την προμήθεια 3.000 δεσμίδων φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α3 για την κάλυψη των αναγκών του e-ΕΦΚΑ για χρονικό διάστημα ενός περίπου έτους. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 00.10.1731 «Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού» του προϋπολογισμού του e-ΕΦΚΑ έτους 2024: 728.639,81€ συμπ/νου του ΦΠΑ & 2025: 694.026,45€ συμπ/νου του ΦΠΑ.

Ημ/νία Διενέργειας:  17/05/2024

Προϋπολογισμός:   #1.147.311,50€# πλέον ΦΠΑ ή #1.422.666,26#€ συμπ/νου ΦΠΑ

Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΟΥ

Κύρια Κατηγορία:   ΠΡΟΜΗΘEIA ΑΓΑΘΩΝ 

Ημ/νία Αποστολής για Δημοσίευση στην ΕΕ : 10/04/2024

Τύπος: Ανοικτός διαγωνισμός

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 15/5/2024

Τόπος κατάθεσης προσφορών/ πληροφορίες - τηλέφωνο επικοινωνίας : e-Ε.Φ.Κ.Α., (Ακαδημίας 22, τκ 106 71 Αθήνα, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο) τηλ. 210-3729671