Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού

Αρ. πρωτ. Διακήρυξης: 537018/11-4-2024

ΑΔΑ: Ψ07Ε46ΜΑΠΣ-Χ7Ν

Τίτλος:  Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών:
Α) Των διοικητικών  υπηρεσιών  της Τοπικής  Διεύθυνσης Αργολίδας του e-ΕΦΚΑ, με έδρα το Ναύπλιο.
Β) Των αρχείων της Τοπικής  Διεύθυνσης Αργολίδας του e-ΕΦΚΑ, με έδρα το Ναύπλιο. 

Κωδικός CPV: 70220000-9

Ημ/νία Δημοσίευσης: 12/4/2024

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών: 16-05-2024 

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Τμήμα Διοικητικού και Πληροφόρησης Πολιτών της Τοπικής Διεύθυνσης Αργολίδας επί της οδού  25ης  Μαρτίου 45 στο Ναύπλιο, ΤΚ 21100.