∆ιακήρυξη ∆ημόσιου Επαναληπτικού Μειοδοτικού διαγωνισμού

Αρ. πρωτ. ∆ιακήρυξης: 536955/11-04-2024

Α∆Α: 9ΦΒΚ46ΜΑΠΣ-Γ9Ο

Θέμα: ∆ιακήρυξη ∆ημόσιου Επαναληπτικού Μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Αποκεντρωμένου Τμήματος Κοινωνικής Ασφάλισης e-ΕΦΚΑ Νέων Μουδανιών

Κωδικός CPV: 70220000-9

Ημ/νία ∆ημοσίευσης: 12/4/2024

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών: 14/5/2024

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Αποκεντρωμένο Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης Νέων Μουδανιών, Γ. Παπανδρέου 17, Τ.Κ. 63200 Νέα Μουδανιά