Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Αρ. Φακέλου: ΦΓ 16/20

Τίτλος:  Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση ογδόντα τεσσάρων (84) κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου (split) γενικής χρήσης, τα οποία θα εγκατασταθούν σε κτίρια όπου στεγάζονται Οργανικές Μονάδες του e-ΕΦΚΑ, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού 59.940,00€ πλέον ΦΠΑ (74.325,60€ συμπ/νου του ΦΠΑ 24%) με  κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής για την κάθε ομάδα ειδών.

Ημ/νία Διενέργειας: 16/6/2020

Προϋπολογισμός: 59.940,00€ πλέον ΦΠΑ

Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΟΥ

Κύρια Κατηγορία: ΠΡΟΜΗΘEIA ΑΓΑΘΩΝ 

Ημ/νία Δημοσίευσης: 11/5/2020

Τύπος: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ

Τόπος κατάθεσης προσφορών/ πληροφορίες: e-Ε.Φ.Κ.Α., (Ακαδημίας 22, τκ 106 71 Αθήνα, Γραφείο Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας, 5ος όροφος)