Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ΦΠΥ 58/22

Αρ. Φακέλου   ΦΠΥ 58/22 Αρ.Πρωτ. Διακήρυξης:491124/21-10-2022

Θέμα: Διενέργεια  Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού     διαγωνισμού άνω των ορίων για Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο για το Έργο : «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ E-ΕΦΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ»TOY  ΕΡΓΟΥ  «SUB4: Ψηφιοποίηση ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ E-ΕΦΚΑ- ΔΡΑΣΗ 16750 (ΟΠΣ ΤΑ  5149162)»(ΦΠΥ 58/22)

Ημ/νία Διενέργειας: ΤΕΤΑΡΤΗ 05/12/2022 ΩΡΑ:10:00

Προϋπολογισμός:  25.900.000,00  €    ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ με δικαίωμα προαίρεσης  50%  ποσού 12.950.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ     Συνολικός Προϋπολογισμός 38.850.000,00 € μη συμπ/νου ΦΠΑ

Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓ/ΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κύρια Κατηγορία:  Παροχή Υπηρεσιών

Ημ/νία Δημοσίευσης : 21/10/2022

Τύπος: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ   ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ   ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: ΠΕΜΠΤΗ 01/12/2022 ΩΡΑ: 15:00

Πληροφορίες - τηλέφωνο επικοινωνίας: Μπίντζα Νίκη  αρ.τηλ. 210-37 29 506 /   210 37 29 772