Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ΦΠΥ 112/22

Αρ. Φακέλου     ΦΠΥ112/22 (Αρ.Πρωτ. Διακήρυξης:564987/30-11-2022 )

Θέμα: Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάπτυξη του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του e-ΕΦΚΑ και την αναβάθμιση του συστήματος ψηφιακής απονομής συντάξεων «ΑΤΛΑΣ». Σύμβαση 1 του Έργου: «Υποέργο 5 και 6: Ανάπτυξη του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του e-ΕΦΚΑ, αναβάθμιση του συστήματος ψηφιακής απονομής συντάξεων «ΑΤΛΑΣ» (Δράση 16750) και ανάπτυξη συστημάτων κεντρικής διαχείρισης του e-ΕΦΚΑ». 

Ημ/νία Διενέργειας:  03/01/2023

Προϋπολογισμός:  54.945.290,00€ πλέον  Φ.Π.Α.  (68.132.159,60€ συμπ/νου ΦΠΑ  24%) 

Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓ/ΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κύρια Κατηγορία:  Παροχή Υπηρεσιών

Ημ/νία Δημοσίευσης : 30/11/2022

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:30/12/2022

Τύπος: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ  

Πληροφορίες - τηλέφωνο επικοινωνίας: Μπίτσικα Σταυρούλα στο τηλ. 210 37. 29. 645  και Αλεξόπουλος Ηλίας στο τηλ. 210.37.29.772

Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών και της ημερομηνίας διενέργειας/αποσφράγισης αυτών, για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων για την υλοποίηση της <Σύμβασης 1 του Έργου: «Υποέργο 5 και 6: Ανάπτυξη του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του e-ΕΦΚΑ, αναβάθμιση του συστήματος ψηφιακής απονομής συντάξεων «ΑΤΛΑΣ» (Δράση 16750) και ανάπτυξη συστημάτων κεντρικής διαχείρισης του e-ΕΦΚΑ». (Συστ. Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 178240, ΑΔΑΜ:22PROC011703508, ΦΠΥ 112/22).