Εγκύκλιοι και Γενικά Έγγραφα

Φεβ
04
2021

Προσδιορισμός ΑΕΠ 2020

Προσδιορισμός ΑΕΠ 2020

Φεβ
02
2021

Γενικό Έγγραφο

Διαδικτυακή Υπηρεσία Έκδοσης ενιαίου Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (Α.Α.Ε.) του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης

Φεβ
01
2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 9/2021

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα από 01.01.2021 έως 31.12.2021

Ιαν
28
2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 8 - 28/01/2021

Επικουρική ασφάλιση των απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο
τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ.) μισθωτών
Μηχανικών. Απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.)

Ιαν
28
2021

Γενικό Έγγραφο

Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της υποπερ. α της περ. Α της παρ. 4 του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016, όπως ισχύουν με την παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 4611/2019.

Ιαν
28
2021

Nέες Ηλεκτρονικές υπηρεσίες e-ΕΦΚΑ - Ανάρτηση Αποφάσεων Εγγραφής, Διαγραφής και Επανεγγραφής

Nέες Ηλεκτρονικές υπηρεσίες e-ΕΦΚΑ - Ανάρτηση Αποφάσεων Εγγραφής, Διαγραφής και Επανεγγραφής

Ιαν
27
2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7 - 26/01/2021

Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών ασφαλισμένων, ετών 2017, 2018 και 2019

Ιαν
21
2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5/2021

Μεταφορά της αρμοδιότητας χορήγησης του εξωιδρυματικού επιδόματος τ. ΙΚΑ και τ. ΟΓΑ σε Τμήματα Παροχών Ασθενείας Υποκαταστημάτων Μισθωτών.

Ιαν
21
2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/2021

Νομιμοποίηση διανυθέντος χρόνου ασφάλισης έως 31.12.2016 στους Κλάδους Πρόσθετης και Κύριας Ασφάλισης του π. ΟΓΑ

Ιαν
19
2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4/2021

Μεταφορά αρμοδιοτήτων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ασφάλισης και Παροχών Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (τ.ΤΑΥΤΕΚΩ)