Εγκύκλιοι και Γενικά Έγγραφα

Νοέ
27
2020

Γενικό Έγγραφο

Παράταση μέχρι 04/12/2020 της προθεσμίας υποβολής Α.Π.Δ. εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων και οικοδομοτεχνικών έργων μισθολογικής περιόδου Οκτωβρίου 2020
Νοέ
20
2020

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την κατάταξη σε ασφαλιστικές
κλάσεις των αμειβομένων μισθωτών με κυμαινόμενες αποδοχές –
τεκμαρτά ημερομίσθια

Νοέ
19
2020

Γενικό Έγγραφο

Διαδικτυακή Υπηρεσία Έκδοσης ενιαίου Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) για πιστοποιημένους Φορείς, Υπηρεσίες, Πρόσωπα (ΚΕΠ, Δημόσιες Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, Τραπεζικά Ιδρύματα, Συμβολαιογράφους) και εργοδότες κοινών επιχειρήσεων

Νοέ
16
2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 50/16.11.2020

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν.4387/2016, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4670/2020 περί διαδοχικής ασφάλισης

Νοέ
11
2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 49 - 11/11/2020

Πρόγραμμα επιδότησης 100.000 νέων θέσεων εργασίας - Προσδιορισμός ασφαλιστικών εισφορών -Απεικόνιση της ασφάλισης

Οκτ
29
2020

Γενικό Έγγραφο 279014/29-10-2020

Χρήση τριψήφιων τύπων αποδοχών για υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων

Οκτ
16
2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 48/2020

Απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και στον δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ.) μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών, από 01/01/2020, σε εφαρμογή του άρθρου 31 του ν.4670/2020

Οκτ
16
2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 47/2020

Απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και Ν.Π.Ι.Δ. δικηγόρων με έμμισθη εντολή, από 01/01/2020, σε εφαρμογή των άρθρων 45 και 31 του ν.4670/2020

Οκτ
16
2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 45/2020

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 36Α του Ν. 4387/2016 περί αξιοποίησης παράλληλου χρόνου ασφάλισης καθώς και χρόνου παράλληλης απασχόλησης

Οκτ
16
2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 46 - 16/10/2020

Χορήγηση Βεβαίωσης Υποβολής Απογραφικής Δήλωσης - Μεταβολή δραστηριότητας - Λήξη ασφάλισης 

Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για Μη Μισθωτούς, Ελεύθερους Επαγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους και Αγρότες