Τεύχη Δημοπράτησης Έργου

Τίτλος:  Διαμόρφωση μισθωμένου χώρου του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας σε Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) Αττικής

Κωδικός ΕΣΗΔΗΣ: 204610

Αρ. πρωτ.:  627560/17-11-2023

ΑΔΑΜ: 23PROC013785123

CPV :  45215100-8 «Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια υπηρεσιών υγείας» 

Κριτήριο Αξιολόγησης:  Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Προϋπολογισμός: 1.050..000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

Διατάξεις:  Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης προσφορών: Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών ορίζεται η 12/12/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 14/12/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα  10:00 π.μ..