Συνοπτικός Διαγωνισμός

 

Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης :

Θέμα:

 

Γ31/708/06-03-2019

Οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες επισκευών στο ιδιόκτητο κτίριο του Ε.Φ.Κ.Α. επί της οδού Δραγατσανίου 8 στην Αθήνα

Κωδικός CPV:

4545300-7

Προϋπολογισμός :

48.000,00 €  (χωρίς Φ.Π.Α.) ή 59.520,00 €  (συμπ/νου Φ.Π.Α.)

Ημ/νία Δημοσίευσης:

Καταληκτική Ημ/νία /Υποβολής Προσφορών:

06/03/2019

20/03/2019