Πρόσκληση για προμήθεια (ΦΓ 24Ε/22)

Αρ. Φακέλου:   ΦΓ 24Ε/22

Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΟΥ

Κύρια Κατηγορία:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΓΑΘΩΝ

Τύπος: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 

Τίτλος: Πρόσκληση για την «Προμήθεια ψηφιακών πιστοποιητικών και ψηφιακών σφραγίδων για τις ανάγκες του e-ΕΦΚΑ, με διάρκεια ισχύος για ένα (1) έτος από την ημερομηνία εγκατάστασής τους, με δυνατότητα προαίρεσης μέρους ή του συνόλου αυτών για ένα (1) επιπλέον έτος», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, μετά από πρόσκληση της Υπηρεσίας προς κάθε ενδιαφερόμενο και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής ανά τμήμα.

Προϋπολογισμός: 18.324,00 πλέον ΦΠΑ (22.721,76  συμπ/νου ΦΠΑ) 

Ημ/νία Δημοσίευσης: 05/05/2022

Καταληκτική ημερομηνία: 13/05/2022 

Τόπος κατάθεσης προσφορών:e- Ε.Φ.Κ.Α.    (Ακαδημίας 22, Τ.Κ. 106 71, Αθήνα, Αυτοτελές Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου, ισόγειο κτιρίου)