Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αρ. Φακέλου:    ΦΠΥ 53/21 (Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης 411769/15-10-21)

Τίτλος:  Πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης Παροχής υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης 170 Ανθρωποωρών, με απολογιστική χρέωση, για το Πληροφοριακό Σύστημα τ. ΤΕΑΥΕΚ (TCM) του e-ΕΦΚΑ, για ένα (1) έτος με δικαίωμα προαίρεσης από πλευράς του Φορέα για ένα (1) ακόμα έτος, με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, όπως ισχύουν.

Ημ/νία Διενέργειας: 27/10/2021

Προϋπολογισμός: 19.731,90 € πλέον του νομίμου Φ.Π.Α. (24.467,56 συμπ/νου ΦΠΑ)

Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓ/ΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κύρια Κατηγορία: Παροχή Υπηρεσιών

Ημ/νία Δημοσίευσης: 18/10/2021

Τύπος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πληροφορίες:  Τσολακίδου Μαρία, Αλεξόπουλος Ηλίας (Αρ.τηλ.210-3666010, 210-3729772)