Πρόσκληση

Αρ. Φακέλου:   Αρ.Πρωτ. Πρόσκλησης  651294/22-11-2023 (AΔΑΜ: 23PROC013812002)

Τίτλος: Πρόσκληση για την «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής (Full Maintenance) των ανελκυστήρων στα ιδιόκτητα κτίρια και συντήρηση (Απλή Συντήρηση) στα μισθωμένα ακίνητα του e-Ε.Φ.Κ.Α. στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες του στην Κρήτη» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (κατόπιν έρευνας αγοράς), προϋπολογισθείσας δαπάνης 29.400,00 € χωρίς ΦΠΑ (36.456,00€ συμπ/νου ΦΠΑ)

Ημ/νία Διενέργειας: 4/12/2023    

Προϋπολογισμός: 36.456,00 (συμπ/νου ΦΠΑ)

Τμήμα: Π.Υ.Σ.Υ. ΚΡΗΤΗΣ  ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Κύρια Κατηγορία:   Υπηρεσίες

Ημ/νία Δημοσίευσης: 22/11/2023 

Τύπος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ     

Στοιχεία επικοινωνίας: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  τηλ : 2810-303567