ΦΠΥ 52 /20 Αρ.Πρωτ. Διακήρυξης 289668/6-11-2020

Φάκελος:   ΦΠΥ 52 /20  

Αρ.Πρωτ. Διακήρυξης:  289668/6-11-2020

Τύπος: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ 

Κύρια Κατηγορία:  Παροχή Υπηρεσιών

Τίτλος: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Ασφάλισης των οχημάτων και μοτοποδηλάτων του e-ΕΦΚΑ χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους με δικαίωμα προαίρεσης του e- ΕΦΚΑ ανανέωσης της σύμβασης, για ένα (1) έτος ακόμη με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 117 του Ν. 4412/16. 

Προϋπολογισμός: #47.000,00

Ημ/νία Δημοσίευσης: 06/11/2020

Ημ/νία Διενέργειας: 18/11/2020

Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στοιχεία Επικοινωνίας: Μπίντζα Νίκη αρ.τηλ. 210-3729506  210-3729772