Περίληψη Διακήρυξης και Τεύχη Δημοπράτησης του έργου

Τίτλος:  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ e-ΕΦΚΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 54 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης : 463266/15.11.21

Α.Δ.Α. Διακήρυξης :   ΨΨΥΕ46ΜΑΠΣ-ΝΩΠ 

ΑΔΑΜ Διακήρυξης : 21PROC009543168

Προϋπολογισμός : 66.000,00 €  (χωρίς Φ.Π.Α.)

CPV :  45343100-4 «Εργασίες πυροπροστασίας»

Τόπος εκτέλεσης του έργου:  Πατησίων 54, Τ.Κ.: 106 82, Αθήνα (Κωδικός NUTS: EL303)

Διατάξεις :  Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Κριτήριο Αξιολόγησης :  Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης προσφορών : Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών ορίζεται η 14/12/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ.. 

Καταληκτική ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών : Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 17/12/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ..