Επισκευές και επεμβάσεις σε κτίρια που στεγάζονται υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και σε ιδιόκτητα κτίρια και οικόπεδα του e-Ε.Φ.Κ.Α. στην Αττική, έτους 2023

Τίτλος: Επισκευές και επεμβάσεις σε κτίρια που στεγάζονται υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και σε ιδιόκτητα κτίρια και οικόπεδα του e-Ε.Φ.Κ.Α. στην Αττική, έτους 2023

Κωδ. ΕΣΗΔΗΣ: 200117

Αρ. πρωτ.:  243557/16-05-2023

Α.Δ.Α.: ΨΔ0846ΜΑΠΣ-Μ50

ΑΔΑΜ: 23PROC012685511

Προϋπολογισμός 2.160.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

 CPV :  45453000-7, Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης

 Τόπος εκτέλεσης του έργου Αττική (Κωδ. Nuts: EL 30)

 Διατάξεις :  Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού

 Κριτήριο Αξιολόγησης :  Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης προσφορών :  Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 07/06/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ..

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 09/06/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ..

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται ηλεκτρονικά και μπορεί να βρεθεί στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ (http://pwgopendata.eprocurement.gov.gr) με κωδικό ΕΣΗΔΗΣ: 200117.