Διακήρυξη του υπ' αρ. συστ. ΕΣΗΔΗΣ 277134 διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών συντήρησης των συστημάτων ψύξης – θέρμανσης – αερισμού στα κτήρια του e-ΕΦΚΑ που υπάγονται στη ΠΥΣΥ Βορείου Αιγαίου.

Αρ. Φακέλου : Συστ. Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 277134 Αρ.Πρωτ. Πρόσκλησης 730153/07-12-23

Τίτλος : Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων προϋπολογισθείσας δαπάνης 51.925,00€ πλέον ΦΠΑ για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των συστημάτων ψύξης – θέρμανσης – αερισμού στα κτήρια του e-ΕΦΚΑ που στεγάζουν υπηρεσίες αρμοδιότητας της ΠΥΣΥ Βορείου Αιγαίου για χρονικό διάστημα δύο ετών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Ημ/νία Διενέργειας : 22/12/2023

Προϋπολογισμός :  51.925,00€

Τμήμα : ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΥΣΥ ΒΟΡΕΙΟΥ

Κύρια Κατηγορία : Παροχή Υπηρεσιών

Ημ/νία Δημοσίευσης : 07/12/2023

Τύπος : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Στοιχεία Επικοινωνίας : Καραμβάση Περσεφόνη Υπαπαντή,  Γκέντση Μαρία αρ. Τηλ. 22510-22748