Διακήρυξη και Τεύχη Δημοπράτησης του έργου

Τίτλος: Ανακαίνιση εγκαταστάσεων του ιδιόκτητου κτιρίου του e-ΕΦΚΑ επί της οδού Ομήρου 13, στα Τρίκαλα

Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης : 294249/23-06-22

Α.Δ.Α. Διακήρυξης :   91ΙΛ46ΜΑΠΣ-439

ΑΔΑΜ Διακήρυξης : 22PROC010798954

Προϋπολογισμός : 587.205,42 €  (χωρίς Φ.Π.Α.)

CPV :  45454100-5, Εργασίες ανακαίνισης

Τόπος εκτέλεσης του έργου:  Ομήρου 13, Τ.Κ.: 421 00, Τρίκαλα (Κωδικός NUTS: EL611).

Διατάξεις :  Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Κριτήριο Αξιολόγησης : Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης προσφορών : Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών ορίζεται η 26/07/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ.. 

Καταληκτική ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών : Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 28/07/2022, ημέρα Πέμπτη  και ώρα  09:00 π.μ..