Διακήρυξη και Τεύχη Δημοπράτησης Έργου

Τίτλος: Στατική ενίσχυση του ιδιόκτητου κτιρίου του e-Ε.Φ.Κ.Α. στην Ρόδο

Κωδ. ΕΣΗΔΗΣ: 192467

Αρ. πρωτ. : 438134/26-09-2022

Προϋπολογισμός: 1.720.000,00 €  (χωρίς Φ.Π.Α.)

CPV: 45223220-4, Έργα Κατασκευής δομικού σκελετού

Τόπος εκτέλεσης του έργου: Πλ. Φώκιαλη, οδοί Μ. Κωνσταντίνου 41 και Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, Ρόδος (Κωδ. Nuts: EL 421)

Διατάξεις :  Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού

Κριτήριο Αξιολόγησης:  Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης προσφορών: Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών ορίζεται η 18/10/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 20/10/2022, ημέρα Πέμπτη  και ώρα  10:00 π.μ..