Διακήρυξη και Τεύχη Δημοπράτησης Έργου

Τίτλος: Εκτέλεση τεχνικών εργασιών ανακαίνισης του ιδιόκτητου ακινήτου του e-ΕΦΚΑ στον 5ο όροφο της οδού Ακαδημίας 18  στην Αθήνα.

Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης : 437308/26-09-22

Α.Δ.Α. Διακήρυξης :   Ψ7Κ846ΜΑΠΣ-94Δ

ΑΔΑΜ Διακήρυξης : 22PROC011300731

Προϋπολογισμός : 266.000,00 €  (χωρίς Φ.Π.Α.)

CPV :  45453000-7 «Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης»

Τόπος εκτέλεσης του έργου:  Ακαδημίας 18, Τ.Κ.: 106 71, Αθήνα (Κωδικός NUTS: EL303).

Διατάξεις :  Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Κριτήριο Αξιολόγησης : Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης προσφορών : Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών ορίζεται η 25/10/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ.. 

Καταληκτική ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών : Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 26/10/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα  09:00 π.μ..