Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Συνοπτικού Διαγωνισμού (ΦΓ 36/21)

Αρ. Φακέλου: ΦΓ 36/21

Τύπος: Συνοπτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός 

Κύρια Κατηγορία:   ΠΡΟΜΗΘEIA ΑΓΑΘΩΝ 

Τίτλος: Διακήρυξη ηλεκτρονικού συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του ν.4412/16, ως ισχύει, για την προμήθεια αδειών χρήσης διετούς (2 έτη) ισχύος λογισμικού προστασίας από κακόβουλο κώδικα (antimalware) σε Η/Υ και κεντρικούς εξυπηρετητές του e-ΕΦΚΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής. 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 19/07/2021 

Ημερομηνία Διενέργειας: 22/07/2021 

Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΟΥ

Προϋπολογισμός: #60.000,00€# πλέον ΦΠΑ ήτοι # 74.400,00€ #συμπ/νου ΦΠΑ 

Ημ/νία Δημοσίευσης: 07/07/2021

Τόπος κατάθεσης προσφορών/ πληροφορίες - τηλέφωνο επικοινωνίας: e-Ε.Φ.Κ.Α., (Ακαδημίας 22, τκ 106 71 Αθήνα, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο)