Διακήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού

Αρ. πρωτ. Διακήρυξης: 440204/27.09.22

ΑΔΑ:  Ψ65246ΜΑΠΣ-ΞΞ3

Θέμα: Διακήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, για τη μίσθωση ακινήτων για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών:
1) της Τοπικής Διεύθυνσης Γ΄ Ανατολικής Αττικής του e-ΕΦΚΑ, με έδρα τη Ραφήνα,
2) του Αποκεντρωμένου Τμήματος Κοινωνικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ, με έδρα τα Σπάτα.

Κωδικός CPV: 70220000-9

Ημ/νία Δημοσίευσης: 29.09.2022

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών: 8.11.2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών:  Τοπική Δ/νση Γ΄ Ανατολικής Αττικής του e-ΕΦΚΑ, 26ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, Τ.Κ. 19009, στη Ραφήνα.