Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ΦΠΥ 43/22

Αρ. Φακέλου ΦΠΥ 43/22

Θέμα: Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων,για την υλοποίηση του έργου: «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ E-ΕΦΚΑ», της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5109494 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020» 

Ημ/νία Διενέργειας04/08/2022

Προϋπολογισμός:  12.086.290,32€ πλέον  Φ.Π.Α.  (14.987.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ  24%) 

Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓ/ΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κύρια Κατηγορία:  Παροχή Υπηρεσιών

Ημ/νία Δημοσίευσης : 29/6/2022

Τύπος:    Ανοικτός Ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 1/8/2022

Πληροφορίες - τηλέφωνο επικοινωνίας: Ξυλογιάννη θεοδώρα στο τηλ. 210.36 66 314  και Αλεξόπουλος Ηλίας στο τηλ. 210.37.29.772