Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Αρ. Φακέλου:      ΦΠΥ 66/20 (Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης 111189/31-03-21

Τύπος:  ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Κύρια Κατηγορία:   Παροχή Υπηρεσιών

Τίτλος:  Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την για τη Διασύνδεση του e- ΕΦΚΑ με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Πληροφοριών για την Κοινωνική Ασφάλιση (Electronic Exchange of Social Security Information - EESSI) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (ΦΠΥ 66/20)

Ημ/νία Διενέργειας: 6/5/2021

Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓ/ΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προϋπολογισμός: 500.000,00 € πλέον του νομίμου Φ.Π.Α. (620.000,00 συμπ/νου ΦΠΑ)

Ημ/νία Δημοσίευσης: 31-03-2021

Στοιχεία επικοινωνίας : Ραουζαίου Μαρία-Νικολέττα (Αρ.τηλ.210-3729672, 210-3729772)