Αρχικός Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Επιλεγέντων & Αποκλειομένων Υποψηφίων για την πλήρωση μίας (1) θέσης Προϊσταμένου/ης Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης του e-ΕΦΚΑ

Αρχικός Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Επιλεγέντων & Αποκλειομένων Υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας (στήλη σύνολο μορίων πρόσθετων προσόντων με βαρύτητα)  για την πλήρωση μίας (1) θέσης Προϊσταμένου/ης Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης του e-ΕΦΚΑ με τριετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ, μετά την αριθ. πρωτ. 6072/05-01-2023 Προκήρυξη  του Φορέα (ΑΔΑ: 9ΗΗΒ46ΜΑΠΣ-9Θ6) προκειμένου να κληθούν οι υποψήφιοι προς συνέντευξη.