Ρύθμιση οφειλών Ν. 4611/2019

Ερωτήσεις-Απαντήσεις που αφορούν Ασφαλισμένους για την Εγκύκλιο Ρύθμισης Οφειλών προς ΕΦΚΑ Ν. 4611/2019.

1Ποια φυσικά πρόσωπα υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4611/2019;

Παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης, σε φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες, συμπεριλαμβανομένων ασφαλισμένων που έχουν υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης, το οποίο εκκρεμεί.

 

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 20/07/2020)

2Έχω διακόψει την επιχειρηματική μου δραστηριότητα. Μπορώ να ενταχθώ στην ρύθμιση;

Ναι, στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες με ενεργή ή μη επαγγελματική δραστηριότητα.

 

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 20/07/2020)

3Ποιες οφειλές των ανωτέρω φυσικών προσώπων ρυθμίζονται;

Ρυθμίζεται το σύνολο των οφειλών προς ΕΦΚΑ που δημιουργήθηκαν έως 31/12/2018, με τις πάσης φύσεως προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και τόκους, όπως έχουν διαμορφωθεί έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση.

 

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 20/07/2020)

4Η οφειλή μου έχει ενταχθεί σε ρύθμιση που είναι ενεργή. Μπορώ να μεταπέσω στη νέα ρύθμιση;

Ναι, μπορεί να ενταχθεί το ανεξόφλητο υπόλοιπο ενεργής ρύθμισης στις νέες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή, δικαιώματα και ευεργετήματα που απορρέουν από την προηγούμενη ρύθμιση θα απολεσθούν.

 

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 20/07/2020)

5Οφειλές οι οποίες έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3869/2010 (υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα) μπορούν να ενταχθούν στις διατάξεις της ρύθμισης;

Μπορούν να ενταχθούν, υπό την προϋπόθεση να μην έχει εκδοθεί οριστική δικαστική απόφαση.

 

 

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 20/07/2020)

6Οφειλές οι οποίες έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 4469/2017 (Εξωδικαστικός μηχανισμός) μπορούν να ενταχθούν στις διατάξεις της ρύθμισης;

Ναι, μπορούν να ενταχθούν, εφόσον ο οφειλέτης το επιλέξει. Η ρύθμιση του Ν. 4469/2017 δεν επηρεάζεται ως προς τους υπόλοιπους πιστωτές και εξακολουθεί να ισχύει.

 

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 20/07/2020)

7Οφειλές μου από επικουρική ασφάλιση ή πρόνοια (εφάπαξ παροχές) μπορούν να ενταχθούν στις διατάξεις της ρύθμισης;

Ναι. Στην νέα ρύθμιση υπάγονται και οι οφειλές προς ΕΤΕΑΕΠ. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.eteaep.gov.gr/web/. 

 

 

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 20/07/2020)

8Στην παρούσα ρύθμιση εντάσσονται οφειλές από προαιρετική συνέχιση ασφάλισης και αναγνωρίσεις πλασματικών χρόνων ασφάλισης;

Όχι, δεν εντάσσονται.

 

 

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 20/07/2020)

9Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσω για να ενταχθώ στη ρύθμιση;

Η διαδικασία υποστηρίζεται ηλεκτρονικά και εξελίσσεται σε δύο στάδια.
Στο πρώτο στάδιο υποβάλλεται αίτημα προσδιορισμού-επανυπολογισμού των οφειλών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr).
Στο δεύτερο στάδιο υποβάλλεται αίτημα ρύθμισης των οφειλών στον σύνδεσμο του ΚΕΑΟ στον ιστότοπο του ΕΦΚΑ.

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 20/07/2020)

10Έχω οφειλές στον ΕΦΚΑ, τόσο από την ατομική μου ασφάλιση όσο και από την απασχόληση εργαζομένων. Θα υποβάλλω μία αίτηση για ένταξη στη ρύθμιση;

Όχι, οι οφειλές για κάθε ιδιότητα ρυθμίζονται αυτοτελώς. 
Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω των υπηρεσιών που παρέχονται στον ιστότοπο ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr).
Για τις εργοδοτικές σας υποχρεώσεις, θα συνδεθείτε στο σύνδεσμο «ΚΕΑΟ».
Για τις ατομικές σας οφειλές, στην πλατφόρμα που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο.

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 20/07/2020)

11Μέχρι πότε μπορεί ένας οφειλέτης να υποβάλλει την αίτησή του για ρύθμιση των οφειλών του;

Η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση υποβάλλεται άπαξ έως 07-10-2019 (πρώτο στάδιο αίτησης), σύμφωνα με την ΥΑ 43400/3824/30-9-2019 (ΦΕΚ Β΄3615/30-9-2019)

 

 

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 20/07/2020)

12Ποιες οφειλές επανυπολογίζονται?

Το σύνολο των οφειλών κύριας ασφάλισης (κλάδου σύνταξης και περίθαλψης) ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων (πλην αγροτών) από 1/1/2002 έως 31/12/2016 δύναται να επανυπολογιστούν, μετά από επιλογή του οφειλέτη.

 

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 20/07/2020)

13Πώς επανυπολογίζονται οι οφειλές?

Ο επανυπολογισμός πραγματοποιείται με βάση τον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, όπως ίσχυε κατά την 31/12/2018 (586,08€).
Στην περίπτωση αυτή, οι νέες μηνιαίες εισφορές διαμορφώνονται, ανά κλάδο, ως εξής: 
•    Σύνταξη 117,22€
•    Ασθένεια 40,73€

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 20/07/2020)

14Έχω οφειλές σε διαφορετικούς π. Φορείς. Επανυπολογίζονται συνολικά?

Ναι. Η επιλογή σας για επανυπολογισμό αφορά το σύνολο των οφειλών που εμπίπτουν σε επανυπολογισμό.

 

 

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 20/07/2020)

15Μπορώ να ρυθμίσω την οφειλή που έχει αναρτηθεί μέχρι να εμφανισθούν οι υπόλοιπες οφειλές μου;

Ναι, μπορείτε. Θα οριστικοποιήσετε το αίτημά σας με τις ήδη αναρτημένες οφειλές. Όταν αναρτηθούν οι λοιπές οφειλές, θα ενημερωθείτε με ηλεκτρονική αλληλογραφία (email). Οι νέες οφειλές θα διαβιβασθούν στο ΚΕΑΟ σύμφωνα με την αρχική σας επιλογή.
Εάν επιθυμείτε να ρυθμίσετε το σύνολο των οφειλών σας, θα πρέπει να αναμένετε την ανάρτηση των υπολοίπων οφειλών.

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 20/07/2020)

16Έχω υποβάλει αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και δεν έχουν εμφανισθεί ακόμη οι οφειλές μου. Θα χάσω την προθεσμία που έχει δοθεί προκειμένου να ενταχθώ στην παρούσα ρύθμιση;

Όχι. Εφόσον έχετε ζητήσει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας να προσδιοριστούν/επανυπολογιστούν οι οφειλές προκειμένου να διαβιβαστούν στο ΚΕΑΟ προς ρύθμιση, το αίτημά σας θεωρείται εμπρόθεσμο.

 

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 20/07/2020)

17Με ποιους όρους ρυθμίζονται οι οφειλές ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων;

Η αποπληρωμή της οφειλής πραγματοποιείται σε έως 120 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο ποσό δόσης τα 50,00€. Επιπλέον, παρέχεται έκπτωση 85% επί των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, προσθέτων τελών και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής.
Τέλος, η οφειλή που υπάγεται στην παρούσα ρύθμιση επιβαρύνεται από τον επόμενο μήνα υπαγωγής της, με τόκο βάσει του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πλέον πέντε εκατοστιαίων μονάδων, ετησίως υπολογισμένου (5%).

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 20/07/2020)

18Με ποιους όρους ρυθμίζονται οι οφειλές των αγροτών;

Η αποπληρωμή της οφειλής πραγματοποιείται σε έως 120 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο ποσό δόσης τα 30,00€. Επιπλέον, παρέχεται έκπτωση 100% επί των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, προσθέτων τελών και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής.
Τέλος, η οφειλή που υπάγεται στην παρούσα ρύθμιση επιβαρύνεται από τον επόμενο μήνα υπαγωγής της, με τόκο βάσει του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πλέον πέντε εκατοστιαίων μονάδων, ετησίως υπολογισμένου (5%).

(Τελευταία Ενημέρωση: 20/07/2020)

19Έχω εντάξει τις οφειλές μου στην παρούσα ρύθμιση, σε 90 δόσεις. Μπορώ να μειώσω ή να αυξήσω τον αριθμό των δόσεων;

Παρέχεται μόνο η δυνατότητα μείωσης του αριθμού των δόσεων με αναπροσαρμογή του ποσού αυτών και με ελάχιστο ποσό δόσης 50,00€.

 

 

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 20/07/2020)

20Πότε χάνεται η ρύθμιση;

Η ρύθμιση χάνεται όταν:
α) το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο της ρύθμισης υπερβεί το ποσό που αντιστοιχεί σε δύο δόσεις.  
β) δεν καταβληθούν βεβαιωμένες οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 1/1/2019.
Ως βεβαιωμένες οφειλές νοούνται αυτές που προκύπτουν μετά την ετήσια εκκαθάριση.

 

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 20/07/2020)

21Τι θα συμβεί με την οφειλή μου εάν χάσω τη ρύθμιση;

Μετά την απώλεια της ρύθμισης η οφειλή αναβιώνει με τις πάσης φύσεως προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και τόκους, λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, στην κατάσταση που ήταν πριν από την ημερομηνία υπαγωγή στη ρύθμιση. 
Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις επανυπολογισμού, η οφειλή επανέρχεται στην κατάσταση που ήταν πριν από τον επανυπολογισμό.
Ποσά που έχουν καταβληθεί έναντι της νέας ρύθμισης θα αφαιρεθούν.
  Επίσης, η απώλεια της ρύθμισης επιφέρει άρση της αναστολής των μέτρων εκτέλεσης και των ποινικών διώξεων, καθώς και επιδίωξη είσπραξης της οφειλής με όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέσα. 

(Τελευταία Ενημέρωση: 20/07/2020)

22Είμαι ασφαλιστικά ενήμερος κατά τη διάρκεια της ρύθμισης;

Ναι, εφόσον τηρούνται οι όροι της ρύθμισης, με την καταβολή των δόσεων παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας διμηνιαίας ισχύος.

 

 

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 20/07/2020)

23Έχω υποβάλει αίτηση ρύθμισης και έχω επιλέξει να μην επανυπολογιστούν οι οφειλές μου. Επιθυμώ να αλλάξω την παραπάνω επιλογή μου. Έχω την δυνατότητα αυτή;

Ναι, μπορείτε να αναιρέσετε την αρχική σας επιλογή χρησιμοποιώντας το ανάλογο πεδίο (αναίρεσης), και να οριστικοποιήσετε εκ νέου το αίτημά σας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τα ανωτέρω είναι η μη καταβολή της 1ης δόσης της ρύθμισης στο ΚΕΑΟ με την προηγούμενη επιλογή σας.

Για την παραπάνω ενέργεια θα πρέπει να απευθύνεστε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Τμήμα Καθυστερούμενων Εισφορών μη Μισθωτών (tm.katheisfmmisth@efka.gov.gr).

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 08/03/2021)

 

24Έχω υποβάλει αίτηση ρύθμισης και έχω επιλέξει να επανυπολογιστούν οι οφειλές μου. Επιθυμώ να αλλάξω την παραπάνω επιλογή μου. Έχω την δυνατότητα αυτή;

Ναι, μπορείτε να αναιρέσετε την αρχική σας επιλογή χρησιμοποιώντας το ανάλογο πεδίο (αντιστροφή επιλογής), και να οριστικοποιήσετε εκ νέου το αίτημά σας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τα ανωτέρω είναι η μη καταβολή της 1ης δόσης της ρύθμισης στο ΚΕΑΟ με την προηγούμενη επιλογή σας.

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 20/07/2020)

25Έχω οφειλές ΕΦΚΑ-ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 2017-2018 πώς μπορώ να τις ρυθμίσω στο ΚΕΑΟ;

Εφόσον έχετε υποβάλλει αίτημα προσδιορισμού - επανυπολογισμού  στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ και  οι οφειλές έχουν διαβιβαστεί  στο ΚΕΑΟ μπορείτε να τις ρυθμίσετε  μέσω της εφαρμογής ρύθμιση οφειλών στο σύνδεσμο ΚΕΑΟ -> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ -> ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ.

Προσοχή Θα πρέπει πρώτα  να δημιουργήσετε  κωδικούς πρόσβασης για τις εφαρμογές του ΚΕΑΟ μέσω της διαδικασίας ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ. Στα βήματα της πιστοποίησης, στο πεδίο φορέας επιλέγεται ο ασφαλιστικός φορέας Ε.Φ.Κ.Α. ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ και στο πεδίο Α.Μ. στο φορέα συμπληρώνεται ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)

(Τελευταία Ενημέρωση: 20/07/2020)

26Έχω οφειλές μόνο ΕΦΚΑ-ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ για τα έτη 2017-2018 και θέλω να τις ρυθμίσω με το ν. 4611/19, τι πρέπει να κάνω;

Η διαδικασία υποστηρίζεται ηλεκτρονικά και εξελίσσεται σε δύο στάδια:

Στο πρώτο στάδιο υποβάλλεται αίτημα προσδιορισμού των οφειλών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr)

Στο δεύτερο στάδιο υποβάλλεται αίτημα ρύθμισης των οφειλών στον σύνδεσμο του ΚΕΑΟ στον ιστότοπο του ΕΦΚΑ. (ΚΕΑΟ-> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-> ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ)

Προσοχή Θα πρέπει πρώτα  να δημιουργήσετε  κωδικούς πρόσβασης για τις εφαρμογές του ΚΕΑΟ μέσω της διαδικασίας ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ. Στα βήματα της πιστοποίησης, στο πεδίο φορέας επιλέγεται ο ασφαλιστικός φορέας Ε.Φ.Κ.Α. ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ και στο πεδίο Α.Μ. στο φορέα συμπληρώνεται ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 20/07/2020)

27Έχω κάνει ρύθμιση για οφειλές έως και 31/12/2016 για το τ. ΟΑΕΕ στο ΚΕΑΟ αλλά δεν έχω εικόνα των οφειλών μου σαν ΕΦΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ, τι μπορώ να κάνω;

Προκειμένου  να διαχειριστείτε τις οφειλές  από τον ασφαλιστικό φορέα «ΕΦΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ» θα πρέπει πρώτα  να δημιουργήσετε  κωδικούς πρόσβασης για τις εφαρμογές του ΚΕΑΟ μέσω της διαδικασίας ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ. Στα βήματα της πιστοποίησης, στο πεδίο φορέας επιλέγεται ο ασφαλιστικός φορέας Ε.Φ.Κ.Α. ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ και στο πεδίο Α.Μ. στο φορέα συμπληρώνεται ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 20/07/2020)

28Έχω οφειλές από : τ. Τ.Α.Ν. , τ. Τ.Ε.Α.Δ. , τ. Τ.Υ.Δ.Α. και ΕΦΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ , πως μπορώ να έχω πρόσβαση στις οφειλές μου μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΚΕΑΟ;

Για να μπορέσετε να έχετε πρόσβαση στις οφειλές θα  πρέπει να δημιουργήσετε κωδικούς πρόσβασης για κάθε ταμείο ξεχωριστά μέσω της εφαρμογής  πιστοποίηση οφειλετών.   Δηλαδή,  θα πρέπει να δημιουργηθούν  τέσσερις  διαφορετικοί  κωδικοί πρόσβασης για τις οφειλές  και ανάλογα με το  κωδικό πρόσβασης  που εισάγω στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΚΕΑΟ έχω και την αντίστοιχη   εικόνα των οφειλών μου  από κάθε ταμείο. 

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 20/07/2020)

29Πώς μπορώ να εγγραφώ (πιστοποιηθώ) στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΚΕΑΟ προς Οφειλέτες;

Η πιστοποίηση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς οφειλέτες γίνεται μέσω διαδικτύου και απαιτεί την χρήση κωδικών TAXIS.
Για να πιστοποιηθείτε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες από την κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του Ε.Φ.Κ.Α. (www.efka.gov.gr) επιλέγετε ΜΕΝΟΥ-> Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών-> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΚΕΑΟ -> Πιστοποίηση Οφειλετών.

 

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 20/07/2020)

30Ποια είναι η καταληκτική ημερομηνία για το δεύτερο στάδιο της αίτησης για ρύθμιση του ν. 4611/2019;

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή του δεύτερου σταδίου της αίτησης για ρύθμιση του ν. 4611/2019 είναι η 30/09/2021

 

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 28/04/2021)

31