Έμμεσα μέλη

1Πώς μπορώ να ασφαλίσω τον/τη σύζυγό μου στον e-ΕΦΚΑ;

Α. Σε περίπτωση που υποβάλλετε κοινή φορολογική δήλωση με τον/την σύζυγο σας, μπορείτε να εισέλθετε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ για την χορήγηση σε αυτόν/ήν ασφαλιστικής ικανότητας .

Β. Εφόσον δεν υποβάλλετε κοινή φορολογική δήλωση με τον/την σύζυγο σας, απαιτείται επίσκεψη, κατόπιν ραντεβού, στην Τοπική Δ/νση του e-ΕΦΚΑ σύμφωνα με τον τόπο κατοικίας σας, με την προσκόμιση των απαραίτητων κάτωθι δικαιολογητικών:

 1. Ύπαρξη ενεργής ασφαλιστικής ικανότητας του/ης άμεσα ασφαλισμένου/ης
 2. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή Ληξιαρχική πράξη γάμου ή Σύμφωνο συμβίωσης του ν. 4356/2015
 3. Φωτοτυπία Ταυτότητας
 4. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 & Εκκαθαριστικό της εφορίας  
 5. Βεβαίωση διαγραφής προηγούμενου ασφαλιστικού φορέα εκτός e-ΕΦΚΑ
 6. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 ότι ο/η σύζυγος δεν εργάζεται, δεν συνταξιοδοτείται, και δεν έχει προσωπικό δικαίωμα περίθαλψης στον e-ΦΚΑ ή σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό εκτός e-ΕΦΚΑ.

Επιπλέον απαιτείται:

 1. Στην περίπτωση που είναι υπήκοος κράτους μέλους της Ε.Ε. η Βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής και ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ
 2. Σε περίπτωση που είναι υπήκοος τρίτης χώρας, Άδεια διαμονής ή Βεβαίωση υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης για ανανέωση άδειας διαμονής και διαβατήριο σε ισχύ

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 18/01/2023)

 

2Πώς μπορώ να ασφαλίσω τα τέκνα μου στον e-ΕΦΚΑ;

Α. Σε περίπτωση που υποβάλλετε κοινή φορολογική δήλωση με τον/την σύζυγο σας, μπορείτε να εισέλθετε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ για την χορήγηση σε αυτόν/ήν ασφαλιστικής ικανότητας .

Β. Εναλλακτικά μπορείτε να επισκεφτείτε, κατόπιν ραντεβού, Τοπική Δ/νση του e-ΕΦΚΑ σύμφωνα με τον τόπο κατοικίας σας, με την προσκόμιση των απαραίτητων κάτωθι δικαιολογητικών:

 1. Ύπαρξη ενεργής ασφαλιστικής ικανότητας του γονέα
 2. ΑΜΚΑ προστατευομένων μελών
 3. Πρόσφατο Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή Ληξιαρχικές πράξεις γέννησης - βάπτισης των παιδιών
 4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας για τα τέκνα που έχουν
 5. Βεβαίωση Απόδοσης ΑΦΜ για τέκνα άνω των 18 ετών
 6. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 του γονέα, από όπου προκύπτει ότι το αναφερόμενο μέλος είναι προστατευόμενο μέλος.
 7. Βεβαίωση διαγραφής προηγούμενου ασφαλιστικού φορέα εκτός e-ΕΦΚΑ 
 8. Για τα τέκνα άνω των 18 ετών απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 ότι το τέκνο δεν εργάζεται, είναι άγαμο και δεν έχει προσωπικό δικαίωμα περίθαλψης στον e-EΦΚΑ ή σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό εκτός e-ΕΦΚΑ.
 9. Πρόσφατη Βεβαίωση Σπουδών εφόσον το τέκνο σπουδάζει

 

Επιπλέον απαιτείται:

 1. Στην περίπτωση που είναι υπήκοος κράτους μέλους της Ε.Ε. η Βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής και ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ
 2. Σε περίπτωση που είναι υπήκοος τρίτης χώρας, Άδεια διαμονής ή Βεβαίωση υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης για ανανέωση άδειας διαμονής και διαβατήριο σε ισχύ

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 18/01/2023)

 

3Υπάρχει η δυνατότητα να παραταθεί η ασφαλιστική ικανότητα των τέκνων μου στον e-ΕΦΚΑ μετά την ηλικία των 24 ετών;

Ναι, μπορεί να παραταθεί στα άγαμα τέκνα άνω των 24 ετών στην περίπτωση που συνεχίζουν τις σπουδές τους, για δύο (2) έτη μετά τη λήξη των σπουδών τους, όχι όμως πέραν από τη συμπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας τους και εφόσον τα τέκνα είναι άνεργα.

 1. Απαιτείται επίσκεψη, κατόπιν ραντεβού, στην Τοπική Δ/νση του e-ΕΦΚΑ σύμφωνα με τον τόπο κατοικίας σας, με την προσκόμιση των απαραίτητων κάτωθι δικαιολογητικών:
 2. Ύπαρξη ενεργής ασφαλιστικής ικανότητας του γονέα
 3. Πρόσφατη Βεβαίωση σπουδών
 4. Φωτοτυπία Ταυτότητας του τέκνου
 5. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 του γονέα, από όπου προκύπτει ότι το αναφερόμενο μέλος είναι προστατευόμενο μέλος.
 6. Βεβαίωση διαγραφής προηγούμενου ασφαλιστικού φορέα εκτός e-ΕΦΚΑ.
 7. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 ότι το τέκνο δεν εργάζεται, είναι άγαμο και δεν έχει προσωπικό δικαίωμα περίθαλψης στον e<-EΦΚΑ ή σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό εκτός e-ΕΦΚΑ.

Επιπλέον απαιτείται:

 1. Στην περίπτωση που είναι υπήκοος κράτους μέλους της Ε.Ε. η Βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής και ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ
 2. Σε περίπτωση που είναι υπήκοος τρίτης χώρας, Άδεια διαμονής ή Βεβαίωση υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης για ανανέωση άδειας διαμονής και διαβατήριο σε ισχύ

  (Τελευταία Ενημέρωση: 18/01/2023)    

4Υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας στα μέλη οικογενείας μου (τέκνα, σύζυγο) μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών;

Ναι, μέσω της ιστοσελίδας του e-ΕΦΚΑ.

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 18/01/2023)