Γενικά έγγραφα που αφορούν υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) και καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, λόγω της κρίσης του κορωνοϊου COVID-19

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 3 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσή του»

(Tελευταία Ενημέρωση 17/07/2020)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Γενικό Έγγραφο 68084/31.03.2020

ΘΕΜΑ: «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (Α.Π.Δ.) ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 03/2020»

(Tελευταία Ενημέρωση 17/07/2020)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Γενικό Έγγραφο 82992/06.05.2020

ΘΕΜΑ:«Α) Παράταση καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών 04/2020 επιχειρήσεων που πλήττονται και του 03/2020 και 04/2020 των επιχειρήσεων με αντικείμενο νοσοκομειακές δραστηριότητες.
           Β) Υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικής περιόδου 04/2020»

(Tελευταία Ενημέρωση 17/07/2020)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  Γενικό Έγγραφο 99857/27.05.2020

ΘΕΜΑ: «Διευκρινιστικές οδηγίες ως προς την καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μισθολογικής περιόδου 02/2020 και 03/2020 και διαχείριση των υποβληθεισών (Α.Π.Δ.) μισθολογικής περιόδου 3/2020»

(Tελευταία Ενημέρωση 17/07/2020)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  Γενικό Έγγραφο 99892/27.05.2020
 

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ), Δώρου Πάσχα 2020 από τις πληττόμενες επιχειρήσεις – Καταβολή Ασφαλιστικών Εισφορών»

(Tελευταία Ενημέρωση 17/07/2020)


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Γενικό Έγγραφο 131644/24.06.2020

ΘΕΜΑ: «Διευκρινιστικές οδηγίες ως προς την υποβολή και την καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών του Δώρου Πάσχα 2020»

(Tελευταία Ενημέρωση 17/07/2020)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Γενικό Έγγραφο 134900/26.06.2020

 

ΘΕΜΑ: «Προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνιση της ασφάλισης στο πλαίσιο υλοποίησης:
• του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», 
• των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων, με ή χωρίς, δικαίωμα επαναπρόσληψης &
• των επιπρόσθετων μέτρων στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών, που δραστηριοποιούνται σε τριτογενή τομέα και στους κλάδους των    αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών, ενταγμένων ή μη, στο   Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

(Tελευταία Ενημέρωση 31/12/2020)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εγκ. 39/2020 (18.09.2020)

 

ΘΕΜΑ: «Νέα παράταση μέχρι 30/04/2021 της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020»

(Tελευταία Ενημέρωση 31/12/2020)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΓενικόΈγγραφο 8542/02.10.2020

 

ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα επιδότησης 100.000 νέων θέσεων εργασίας – Προσδιορισμός ασφαλιστικών εισφορών – Απεικόνιση της ασφάλισης»

(Tελευταία Ενημέρωση 31/12/2020)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εγκ. 49/2020 (11.11.2020)