Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ) Μη Μισθωτών (Ελεύθεροι Επαγγελματίες – Αυτοαπασχολούμενοι - Αγρότες)

1Ποιοι έχουν δυνατότητα έκδοσης ενιαίου Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας;

Η νέα υπηρεσία για την έκδοση ενιαίου Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας είναι διαθέσιμη σε:

 • πιχειρήσεις φυσικά ή νομικά πρόσωπα οι οποίες είναι απογεγραμμένες στο Μητρώο Εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων γιατί απασχολούν ή απασχολούσαν προσωπικό ή αναπόγραφες που δεν απασχολούσαν ποτέ προσωπικό.
 • Φυσικά πρόσωπα, ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες, μισθωτοί ασφαλισμένοι, συνταξιούχοι, λοιποί ιδιώτες.
 • Πιστοποιημένοι φορείς, υπηρεσίες και πρόσωπα (ΚΕΠ, Δημόσιες Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, Τράπεζες, Συμβολαιογράφοι), εργοδότες κοινών επιχειρήσεων.

(Ενημέρωση: 18/02/2021)

2Που υποβάλλεται το αίτημα για χορήγηση ενιαίου Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (Ελ. Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενοι, Αγρότες) ;

Το αίτημα υποβάλλεται διαδικτυακά από τους χρήστες και ακολουθούνται τα πιο κάτω βήματα:

 • Είσοδος στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ -->  (www.efka.gov.gr
 • Επιλογή --> Υπηρεσίες για ασφαλισμένους --> Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας -->Φυσικά και Νομικά πρόσωπα «Είσοδος στην υπηρεσία»
 •  Σύνδεση με τη χρήση κωδικών taxisnet και αυθεντικοποίηση του χρήστη, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες της οθόνης
 • Ο χρήστης εισερχόμενος στην εφαρμογή μετά την αυθεντικοποίηση του, έχει τη δυνατότητα είτε να προβεί σε νέα αίτηση είτε να επιθεωρήσει τις αιτήσεις που έχει ήδη υποβάλει εντός των δύο (2) τελευταίων ημερών.

Η εκτύπωση του αποτελέσματος είναι δυνατή μόνο την ημέρα υποβολής της αίτησης.

(Ενημέρωση: 18/02/2021)

3Το Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας χορηγείται άμεσα ή απαιτείται χρόνος αναμονής;

Όταν από τους αυτοματοποιημένους ελέγχους με βάση τα τελευταία επεξεργασμένα στοιχεία των πληροφοριακών συστημάτων του e-ΕΦΚΑ προκύπτει ότι ο ασφαλισμένος πληροί τις προϋποθέσεις τότε αυτό χορηγείται άμεσα.
Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις το ΑΑΕ θα χορηγηθεί αμέσως μετά την εξόφληση ή τη ρύθμιση των οφειλών.

(Ενημέρωση: 18/02/2021)

4Ζητώ να μου χορηγηθεί Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας και το σύστημα μου χορηγεί Ενημερωτικό σημείωμα, γιατί;

Το Ενημερωτικό σημείωμα χορηγείται στις περιπτώσεις που δεν πληρούνται μία ή περισσότερες από τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας και ενημερώνει τον ασφαλισμένο για τον λόγο απόρριψης χορήγησης αυτού, προκειμένου να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει τις οφειλές του. 

 

(Ενημέρωση: 18/02/2021)

5Το σύστημα χορηγεί Ενημερωτικό Σημείωμα. Ποιες ενέργειες ακολουθούν;

Σε περιπτώσεις μη συνδρομής των προϋποθέσεων χορήγησης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας λόγω π.χ. οφειλών, δημιουργείται Ενημερωτικό Σημείωμα Οφειλών ανά π. Φορέα, με το οποίο ενημερώνεται ο υπόχρεος, προκειμένου να προβεί στην τακτοποίηση της οφειλής (εξόφληση ή ρύθμιση), ώστε να είναι δυνατή η έκδοση ενιαίου ΑΑΕ.
  
Στις περιπτώσεις που στις ελεγχόμενες περιοχές με απόρριψη περιλαμβάνεται και ο «έλεγχος οφειλών έως 31/12/2016 σε π. Φορέα» στο Ενημερωτικό Σημείωμα αποτυπώνεται και το σχετικό μήνυμα: «Το αίτημά σας προωθήθηκε στην αρμόδια Υπηρεσία προκειμένου να διενεργηθεί έλεγχος εντός των επόμενων τριών (3) ημερών. Παρακαλούμε να επανέλθετε με νεότερο αίτημα». 

Με την έκδοση του Ενημερωτικού Σημειώματος τα απορριφθέντα αιτήματα έκδοσης ΑΑΕ αποστέλλονται αυτοματοποιημένα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των π. Φορέων Μη Μισθωτών (ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΤΑΝΤΠ, ΤΥΔΕ, ΤΥΔΑ, ΤΠΔΠ, ΤΠΔΘ, ΤΑΣ, ΤΥΣ ως συνημμένο) προκειμένου να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες ως προς τον έλεγχο οφειλών έως 31/12/2016 και ενημέρωση της μηχανογραφικής εφαρμογής Μη Μισθωτών «Ασφαλιστική Ενημερότητα».

(Ενημέρωση: 18/02/2021)

6Ποιοι έλεγχοι διενεργούνται για τη χορήγηση ενιαίου Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας;

Με την νέα αναβαθμισμένη Υπηρεσία εκδίδεται ενιαίο Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας, μετά από έλεγχο εργοδοτικών και ατομικών ασφαλιστικών υποχρεώσεων κάθε ασφαλιστέας δραστηριότητας. Συγκεκριμένα διενεργούνται έλεγχοι για υποχρεώσεις εργοδότη και μη μισθωτού, σύμφωνα με την αιτία χορήγησης του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ) και με τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται, ανάλογα με το αποτέλεσμα του ελέγχου, τόσο ως προς τις ιδιότητες του υπόχρεου (εργοδότης ή/και ατομικά υπόχρεος), όσο και ως προς την κατάσταση των τυχόν οφειλόμενων εισφορών. Από τον συνδυασμό αυτό, καθορίζεται η χορήγηση ή μη του ΑΑΕ, καθώς και η διάρκεια ισχύος του. 

(Ενημέρωση: 18/02/2021)

7Το Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας εκδίδεται για συγκεκριμένο σκοπό;

Το κάθε Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας εκδίδεται για ένα σκοπό και μπορεί να προσκομιστεί σε μια μόνο συναλλαγή.
Σε περίπτωση πολλαπλών συναλλαγών εκδίδονται ισάριθμα αποδεικτικά.

(Ενημέρωση: 18/02/2021)

8Για ποιους σκοπούς εκδίδεται το Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας;

Για κάθε νόμιμη χρήση, προβλεπόμενη από ειδικές διατάξεις, πέραν αυτών του ν. 4611/2019

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 20/11/2023)

9Για την έκδοση ΑΑΕ είναι απαραίτητη η πλήρης εξόφληση των ασφαλιστικών οφειλών?

Πλήρης εξόφληση των οφειλών απαιτείται στις περιπτώσεις:

 • Μεταβίβασης ακινήτων λόγω πώλησης, γονικής παροχής ή δωρεάς περιουσίας, 
 • Για σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου,  
 • Για πώληση ΔΧ αυτ/του
 • Για σύνταξη συμβολαιογραφικού συμφώνου με τον εργολάβο

Στις λοιπές περιπτώσεις το ΑΑΕ χορηγείται μετά από εξόφληση ή ρύθμιση των οφειλών

(Ενημέρωση: 18/02/2021)

10Ποια θα είναι η διάρκεια ισχύος του Αποδεικτικού;

Το Αποδεικτικό εκδίδεται ανάλογα με τον σκοπό και το αποτέλεσμα των ελέγχων και η χρονική διάρκεια ισχύος  του αναγράφεται σ’ αυτό.
Ειδικότερα η διάρκεια ισχύος είναι δύο (2) μήνες εφόσον υπάρχουν ρυθμισμένες οφειλές και τηρούνται οι όροι της ρύθμισης και έξι (6) μήνες εφόσον δεν υπάρχουν οφειλές.

(Ενημέρωση: 18/02/2021)

11Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, αυτοαπασχολούμενος και απασχολώ προσωπικό. Πρέπει να ζητήσω Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας και για τις εργοδοτικές μου εισφορές;

Όχι. Από την νέα διαδικτυακή υπηρεσία εκδίδεται ενιαίο Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας, με έλεγχο των ατομικών και εργοδοτικών υποχρεώσεων και για το σύνολο των δραστηριοτήτων.
Το ενιαίο Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας, μετά από έλεγχο εργοδοτικών και ατομικών ασφαλιστικών υποχρεώσεων κάθε ασφαλιστέας δραστηριότητας. Συγκεκριμένα διενεργούνται έλεγχοι για υποχρεώσεις εργοδότη και μη μισθωτού, σύμφωνα με την αιτία χορήγησης του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ) και με τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται, ανάλογα με το αποτέλεσμα του ελέγχου, τόσο ως προς τις ιδιότητες του υπόχρεου (εργοδότης ή/και ατομικά υπόχρεος), όσο και ως προς την κατάσταση των τυχόν οφειλόμενων εισφορών. Από τον συνδυασμό αυτό, καθορίζεται η χορήγηση ή μη του ΑΑΕ, καθώς και η διάρκεια ισχύος του. 


 

(Ενημέρωση: 18/02/2021)

12Πώς ελέγχεται η εγκυρότητα των ενιαίων Αποδεικτικών Ασφαλιστικής Ενημερότητας;

Για την πρόσβαση στην Υπηρεσία και την λήψη του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας από πιστοποιημένους φορείς, ακολουθούνται τα πιο κάτω βήματα:
1.    Είσοδος στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ →  (www.efka.gov.gr
2.    Επιλογή ΜΕΝΟΥ → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Πιστοποιημένους Φορείς → Λήψη Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες της οθόνης. 
3.    Σύνδεση με τη χρήση κωδικών που χορηγήθηκαν κατά την πιστοποίηση. Επισημαίνουμε ότι για τους ήδη πιστοποιημένους Φορείς, δεν απαιτείται η εκ νέου πιστοποίησή τους. Για την πιστοποίηση νέων φορέων: Πιστοποίηση Φορέων για τη Λήψη Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες (Εγχειρίδιο Χρήσης για τη Διαχείριση Χρηστών Πιστοποιημένου Φορέα).

(Ενημέρωση: 18/02/2021)

13Είμαι συνταξιούχος και ζητώ την έκδοση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας διαδικτυακά.

Για την έκδοση ΑΑΕ σε συνταξιούχους πραγματοποιούνται όλοι οι προβλεπόμενοι αυτοματοποιημένοι έλεγχοι, στα πληροφοριακά συστήματα του e-ΕΦΚΑ, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις χορήγησης.

 

(Ενημέρωση: 18/02/2021)