Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας

Φυσικά και Νομικά πρόσωπα

Οι παρακάτω μπορούν να κάνουν είσοδο με τους Taxisnet κωδικούς τους για να υποβάλλουν αίτηση χορήγησης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας:

  • Φυσικά πρόσωπα (ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες, μισθωτοί ασφαλισμένοι, συνταξιούχοι, λοιποί ιδιώτες)
  • Επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) απογεγραμμένες και αναπόγραφες στο Μητρώο Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων του e-ΕΦΚΑ
     

Πιστοποιημένοι Φορείς

Οι πιστοποιημένοι φορείς (φορείς του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, τράπεζες και συμβολαιογράφοι) μπορούν να κάνουν είσοδο με τους κωδικούς που έχουν δημιουργήσει, για να υποβάλλουν αίτηση χορήγησης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Εργοδότες κοινών επιχειρήσεων και οικοδομοτεχνικών έργων

Οι εργοδότες κοινών επιχειρήσεων και οικοδομοτεχνικών έργων μπορούν να κάνουν είσοδο με τους κωδικούς που έχουν για την υποβολή ΑΠΔ, για να υποβάλλουν αίτηση χορήγησης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Έλεγχος Εγκυρότητας Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας με Αριθμό Εγκυρότητας

Μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας Ελέγχου Εγκυρότητας Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας πραγματοποιείται επαλήθευση των στοιχείων των προσκομιζόμενων αποδεικτικών με την  ανάκτηση αποθηκευμένων pdf αποδεικτικών, όπως αυτά δημιουργούνται κατά την έκδοση.

Για την είσοδο στην υπηρεσία απαιτείται ταυτοποίηση του χρήστη με χρήση taxisnet κωδικών.

 

Για την Επιβεβαίωση Εγκυρότητας Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας με ημερομηνία έκδοσης έως και 13/7/2021, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την παρακάτω υπηρεσία: