Τίτλος Kτήσης

Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (Τίτλοι Κτήσης – πρώην Αποδείξεις Επαγγελματικής Δαπάνης).

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 33/2022

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 

Άρθρο 55, του ν. 4509/2017, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 75 του ν. 4826/21 (Α΄160)

1 Τι είναι το Παραστατικό Παρεχόμενων Υπηρεσιών (Π.Π.Υ.);

Το Π.Π.Υ. εκδίδεται σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία ως παραστατικό αμοιβής φυσικών προσώπων για πώληση προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών, που ασκείται ως ευκαιριακή και παρεπόμενη δραστηριότητα,με την προϋπόθεση ότι το εισόδημα που αποκτούν από τις συναλλαγές αυτές δεν υπερβαίνει τα10.000 € ετησίως και δεν έχουν υποχρέωση έναρξης εργασιών στη Δ.Ο.Υ. για την δραστηριότητά τους αυτή.

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/01/2023)

2Πότε ασφαλίζομαι με Π.Π.Υ.;

Εάν νομίμως (σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία) αμείβεστε με Π.Π.Υ., ανεξάρτητα εάν υπάγεστε υποχρεωτικά στην ασφάλιση του e-Ε.Φ.Κ.Α. ως μισθωτός / μη μισθωτός / δημόσιος υπάλληλος, λόγω άσκησης άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας ή ιδιότητας, μη συναφούς προς τις αμειβόμενες με Π.Π.Υ. υπηρεσίες.

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/01/2023)

3Πότε δεν ασφαλίζομαι με Π.Π.Υ.;

  • Εάν η δραστηριότητά σας δεν είναι ευκαιριακή ή παρεπόμενη
  • Εάν έχετε με τον εκδότη του Π.Π.Υ. σύμβαση εργασίας ή έργου ή σύμβαση με χαρακτηριστικά προσομοιάζοντα σε αυτές.
  • Εάν, σύμφωνα με καταστατικές ή ειδικές διατάξεις υπάγεστε στην ασφάλιση του π. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., ως μισθωτός, απασχολούμενος με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου με πλήρη, μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση.
  • Εάν υπάγεστε στην ασφάλιση του π. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., ως απασχολούμενος στο χώρο του θεάματος - ακροάματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1210/81, όπως ισχύουν, για τους παρέχοντες εξαρτημένη εργασία και του ν.1296/1982, όπως ισχύουν, για τους αυτοτελώς απασχολούμενους.
  • Εάν αμείβεστε και ασφαλίζεστε με παρακράτηση εισφορών μέσω της διαδικασίας έκδοσης και εξαργύρωσης εργοσήμου του άρθρου 20, του ν. 3863/2010, όπως ισχύει (το κατ’ οίκον απασχολούμενο προσωπικό, απασχολούμενοι στην προώθηση προϊόντων, στη διανομή διαφημιστικών εντύπων, προσωπικό απασχολούμενο σε Π.Α.Ε. - Κ.Α.Ε., διαιτητές αγώνων επαγγελματικής κατηγορίας, εργάτες γης, κ.λπ.)
  • Εάν απασχολείστε σε οικοδομοτεχνικές εργασίες, σύμφωνα με τα άρθρα 35 έως 51 του Κανονισμού Ασφάλισης του π. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. (Κεφάλαιο ΣΤ΄ του Κ.Α.)
  • Εάν παρέχετε υπηρεσίες προς ψηφιακές πλατφόρμες με συμβάσεις ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου (άρθρο 69, του ν. 4808/2021)

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/01/2023)

4Πρόκειται να εργαστώ με την ιδιότητα του «Αμειβόμενου με Παραστατικό Παρεχόμενων Υπηρεσιών» (τίτλο κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης). Τι διαδικασία και τι δικαιολογητικά απαιτούνται.

Αν έχετε απογραφεί στο Μητρώο του e-ΕΦΚΑ, μπορείτε να δηλώσετε την πρόθεση παροχής υπηρεσιών αμειβόμενου με Παραστατικό Παρεχόμενων Υπηρεσιών καθώς και την ημερομηνία έναρξης αυτής, μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας  «Βεβαίωση Απογραφής Ασφαλισμένου με Τίτλο Κτήσης » η οποία βρίσκεται στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ιστότοπου του e-ΕΦΚΑ. Για τη χρήση της υπηρεσίας θα χρειαστείτε του κωδικούς taxinetτης Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Εάν δεν διαθέτετε ή τους έχετε χάσει μπορείτε να τους αποκτήσετε μέσω της υπηρεσία διαχείρισης κωδικών taxinet του gov.gr

Αν δεν έχετε απογραφεί στο Μητρώο του e-ΕΦΚΑ, μπορείτε να δηλώσετε την πρόθεση παροχής υπηρεσιών αμειβόμενου με Παραστατικό Παρεχόμενων Υπηρεσιών καθώς και την ημερομηνία έναρξης αυτής, στην Τοπική Διεύθυνση του τόπου κατοικίας σας, στο Τμήμα Μητρώων και Ασφαλιστικού Βίου,  καταθέτοντας την καταρτισθείσα σύμβαση  ή την Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία δηλώνεται η πρόθεση παροχής υπηρεσιών καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απογραφή σας στο Μητρώο του ΕΦΚΑ  . (Εγκύκλιος 6 - 31/10/2024)

(Τελευταία Ενημέρωση: 07/03/2024)

5Έχω ήδη απογραφεί στο Μητρώο του e-ΕΦΚΑ με τη ιδιότητα του «Αμειβόμενου με Παραστατικό Παρεχομένων Υπηρεσιών» (τίτλο κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης). Πως μπορώ να εκτυπώσω τη Βεβαίωση Απογραφής μου.

Μπορείτε να εκτυπώσετε την βεβαίωση απογραφής σας, μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Βεβαίωση Απογραφής» η οποία βρίσκεται στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ιστότοπου του e-ΕΦΚΑ. Για τη χρήση της υπηρεσίας θα χρειαστείτε τους κωδικούς taxinet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Εάν δεν διαθέτετε ή τους έχετε χάσει μπορείτε να τους αποκτήσετε μέσω της υπηρεσία διαχείρισης κωδικών taxinet.   (Εγκύκλιος 6  - 31.10.2024)

(Τελευταία Ενημέρωση: 07/03/2024)

6Σε ποιες περιπτώσεις, εάν αμείβομαι με Π.Π.Υ., δεν έχω υποχρέωση ασφάλισης και καταβολής εισφορών στον e-ΕΦΚΑ;

Από 1-9-2021 και μετά σε κάθε περίπτωση που:

α)λαμβάνετε με Π.Π.Υ. έσοδα από πνευματικά ή συγγενικά δικαιώματα επί έργων.

β) λαμβάνετε με Π.Π.Υ. έσοδα από παραχώρηση δικαιώματος εκμετάλλευσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

γ) αμείβεστε με Π.Π.Υ. από συμπτωματική πώληση προσωπικών περιουσιακών στοιχείων, που δεν συνιστούν εμπορική δραστηριότητα.

Από 21-7-2022 εάν είστε δημόσιος υπάλληλος που απασχολείται  σε έργα/προγράμματα των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. (παρ. 6 του άρθρου 243 του ν. 4957/22 – ΦΕΚ Α’ 141)

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/01/2023)

7Είμαι συνταξιούχος και αμείβομαι με Π.Π.Υ. Έχω υποχρέωση ασφάλισης και καταβολής εισφορών;

Ναι, εκτός και αν ανήκετε σε μία από τις περιπτώσεις της προηγούμενης ερώτησης.

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/01/2023)

8Αμείβομαι με Π.Π.Υ. Για ποιους κλάδους ασφάλισης θα πρέπει να καταβάλω εισφορές;

  • Για κύρια σύνταξη: 13,33%. Η παρακρατούμενη εισφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας της παρ. 1, του άρθρου 39, του ν. 4387/2016 ανά Π.Π.Υ.
  • Για υγειονομική περίθαλψη: 6,95%. Η παρακρατούμενη εισφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας της παρ. 2, του άρθρου 41, του ν. 4387/2016, ανά Π.Π.Υ.

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/01/2023)

9Αμείβομαι με Π.Π.Υ. Ποιος επιβαρύνεται με τις ασφαλιστικές εισφορές, εγώ ή ο εκδότης του παραστατικού;

Οι εισφορές βαρύνουν εσάς τον ίδιο στο σύνολό τους, ενώ, παρακρατούνται και αποδίδονται στον e – Ε.Φ.Κ.Α. από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών (εκδότη του Π.Π.Υ.)

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/01/2023)

10Στην διάρκεια του ίδιου μήνα θα αμειφθώ με Π.Π.Υ. από 3 διαφορετικούς εκδότες παραστατικών. Πώς θα υπολογιστούν οι ασφαλιστικές εισφορές που θα πρέπει να καταβάλλω;

Θα καταβάλλετε τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές αυτοτελώς για κάθε 1εκδιδόμενο Π.Π.Υ.

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/01/2023)

11Στην διάρκεια του ίδιου μήνα θα αμειφθώ με 3 ξεχωριστά Π.Π.Υ. από τον ίδιο εκδότη παραστατικού. Πώς θα υπολογιστούν οι ασφαλιστικές εισφορές που θα πρέπει να καταβάλλω;

Οι εισφορές θα υπολογιστούν ανά Π.Π.Υ. και συνολικά   μέχρι του ύψους της μηνιαίας εισφοράς της 6ης ασφαλιστικής κατηγορίας των άρθρων 39 και 41, του ν.4387/2016, όπως ισχύουν (συνολικά 566,00 €).

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/01/2023)

12Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας και λαμβάνω αμοιβή με Π.Π.Υ. για άλλη εργασία που παρέχω. Πρέπει να καταβάλλω εισφορές ως ελεύθερος επαγγελματίας?

Θα πρέπει να καταβάλλετε τις εισφορές σας ως ελεύθερος επαγγελματίας σύμφωνα με τα μηνιαία ειδοποιητήρια εισφορών σας.

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/01/2023)

13Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας και καταβάλλω τις μηνιαίες εισφορές μου σύμφωνα με τα ειδοποιητήρια εισφορών, ενώ λαμβάνω αμοιβή με Π.Π.Υ. για άλλη εργασία που παρέχω. Θα μου επιστραφούν οι εισφορές που καταβάλλονται για το Π.Π?

Οι εισφορές που καταβάλλονται λόγω της αμοιβής με Π.Π.Υ. θα προσμετρηθούν για συνταξιοδοτική παροχή.

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/01/2023)

14Είμαι αμειβόμενος με Π.Π.Υ. και παράλληλα συνταξιούχος/ασφαλισμένος στον e-ΕΦΚΑ για άλλη δραστηριότητα. Εξαιρούμαι από την υποχρέωση καταβολής εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη, εφόσον ήδη καταβάλλω την εισφορά αυτή στον e-ΕΦΚΑ ως συνταξιούχος/ασφαλισμέν

Όχι, μόνο εάν είστε παράλληλα ασφαλισμένος για υγειονομική περίθαλψη σε μη εντασσόμενο στον e – Ε.Φ.Κ.Α. ασφαλιστικό φορέα (Ε.Ο.Δ.Ε.Α.Π., Τ.Υ.Π.Ε.Τ., κ.λ.π.) εξαιρείστε από την ασφάλιση του κλάδου υγείας του e – Ε.Φ.Κ.Α. (αριθ. 5/2019 Εγκύκλιος του e – Ε.Φ.Κ.Α.)

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/01/2023)

15Θα αμειφθώ για πρώτη φορά με Π.Π.Υ.. Τι πρέπει να κάνω;

Θα πρέπει να κάνετε απογραφή στην Τοπική Διεύθυνση  e-ΕΦΚΑ του τόπου κατοικίας σας αφού κλείσετε ραντεβού ηλεκτρονικά.

Για την απογραφή απαιτείται η υποβολή αντιγράφου σύμβασης, ή, στις περιπτώσεις προφορικής συμφωνίας, Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία δηλώνεται η πρόθεση παροχής υπηρεσιών αμειβόμενου με Π.Π.Υ. Η διαδικασία της απογραφής διενεργείται άπαξ και παραλαμβάνετε τη σχετική βεβαίωση απογραφής, αντίγραφο της οποίας προσκομίζετε στον εκάστοτε εργοδότη σας.

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/01/2023)

16Έχω επιχείρηση που θα εκδώσει Π.Π.Υ., ως αμοιβή σε φυσικό πρόσωπο. Πρέπει να κάνω ειδική απογραφή στον e-ΕΦΚΑ;

Όχι. Μόνο στην περίπτωση που δεν έχετε ήδη απογραφτεί ως εργοδότης θα πρέπει να απευθυνθείτε στην Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ του τόπου δραστηριότητας για τη συνήθη διαδικασία απογραφής εργοδότη

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/01/2023)

17Θα αμειφθώ για απασχόληση 3 μηνών απολογιστικά με 1 Π.Π.Υ.. Θα ασφαλιστώ στον e-ΕΦΚΑ για 3 μήνες;

Όχι, θα ασφαλιστείτε το ανώτερο για 1 μήνα (ανάλογα με το ύψος των εισφορών που θα καταβάλλετε) και αυτό διότι ο χρόνος ασφάλισης, δεν μπορεί να ξεπερνά τον 1 πλήρη μήνα (25 μέρες ασφάλισης) ανά Π.Π.Υ..

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/01/2023)

18Είμαι αμειβόμενος με Π.Π.Υ.. Η ημερομηνία έναρξης της ασφάλισής μου είναι αυτή που ορίζει η σύμβαση; Τι γίνεται εάν δεν υπάρχει σύμβαση;

Η ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης σας είναι σε κάθε περίπτωση η πρώτη ημέρα του μήνα που εκδίδεται το Π.Π.Υ. και όχι η ημερομηνία που ορίζεται από τυχόν σύμβαση ή η ημερομηνία πραγματικής έναρξης των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/01/2023)

19Είμαι αμειβόμενος με Π.Π.Υ.. O χρόνος ασφάλισής μου θεωρείται ότι έχει διανυθεί στον e-ΕΦΚΑ ως μισθωτός ή ως μισθωτός;

Λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης μη μισθωτών (π. Ο.Α.Ε.Ε.) και αξιοποιείται βάσει των διατάξεων του π. Ο.Α.Α.Ε..

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/01/2023)