Μητρώο Ασφαλισμένων

1Πρόκειται να εργαστώ για πρώτη φορά. Ο εργοδότης μου ζητάει αριθμό μητρώου.Τι διαδικασία και ποια δικαιολογητικά απαιτούνται;

Η χορήγηση της βεβαίωσης απογραφής πραγματοποιείται  μέσω του  ιστοτόπου e-ΕΦΚΑ και της εφαρμογής «ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ».  
Ο ασφαλισμένος εισέρχεται στον ιστότοπο e-ΕΦΚΑ (efka.gov.gr) Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και εκτυπώνει την βεβαίωση απογραφής στην οποία αποτυπώνεται  Αριθμός  Συστήματος  e-ΕΦΚΑ.
Στην περίπτωση που δεν έχει απογραφεί  στο Μητρώο του e-ΕΦΚΑ ο ασφαλισμένος απευθύνεται σε οποιαδήποτε Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών ή Τοπική Διεύθυνση  e-ΕΦΚΑ καταθέτοντας:

 Έλληνες πολίτες
·    ΑΜΚΑ 

·    Απλό φωτοαντίγραφο έγκυρου αποδεικτικού των ατομικών στοιχείων ήτοι Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Δελτίο υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις ή διαβατήριο σε ισχύ 
·    ΑΦΜ
·    Προαιρετικά απλό αποδεικτικό στοιχείο για τον ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο ο απογραφόμενος είναι πρώτος δικαιούχος.
 

Υπήκοοι τρίτων χωρών με άδεια παραμονής
·    ΑΜΚΑ
·    Άδεια διαμονής σε ισχύ ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης (μπλε βεβαίωση) σε ισχύ ή Δελτίο Διαμονής ή Δελτίο Μόνιμης Διαμονής σε ισχύ μελών οικογενείας Έλληνα ή πολίτη Ε.Ε.
·    Αντίγραφο της σύμβασης εργασίας ή της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη που κατατέθηκε για τη χορήγηση της άδειας διαμονής.
·    Διαβατήριο σε ισχύ
·    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης επίσημα μεταφρασμένο στα ελληνικά
·    Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ
·    Προαιρετικά απλό αποδεικτικό στοιχείο για τον ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο ο απογραφόμενος είναι πρώτος δικαιούχος

Υπήκοοι τρίτων χωρών με αίτημα ασύλου
·    ΑΜΚΑ
·    ΑΦΜ
·    Δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία
·    Δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού
·    Αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης Ε3 που υποβλήθηκε για τον εργαζόμενο 
·    Προαιρετικά απλό αποδεικτικό στοιχείο για τον ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο ο απογραφόμενος είναι ο πρώτος δικαιούχος

Υπήκοοι κρατών μελών της ΕΕ
·    ΑΜΚΑ
·    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης επίσημα μεταφρασμένο στα ελληνικά.
·    Βεβαίωση εγγραφής Ευρωπαίου πολίτη εκδοθείσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.
·    Βεβαίωση πρόσληψης από εργοδότη
·    Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ
·    Προαιρετικά απλό αποδεικτικό στοιχείο για τον ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο ο απογραφόμενος είναι ο πρώτος δικαιούχος
 

(Τελευταία Ενημέρωση: 09/07/2021)

2Ποιο είναι το αρμόδιο Περιφερειακό Τμήμα για απογραφή ασφαλισμένου στο Μητρώο του ΕΦΚΑ;

Για μη μισθωτό ασφαλισμένο η απογραφή γίνεται στο Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών της έδρας της επιχείρησης.

Για μισθωτό ασφαλισμένο η απογραφή γίνεται σε οποιοδήποτε Υποκατάστημα Mισθωτών Ε.Φ.Κ.Α.

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/02/2021)

3Πως γίνεται η μεταβολή στοιχείων επικοινωνίας στο Μητρώο του ΕΦΚΑ;

Η μεταβολή στοιχείων επικοινωνίας Μισθωτών γίνεται στο Τμήμα Μητρώου σε οποιοδήποτε Υποκατάστημα Μισθωτών Ε.Φ.Κ.Α. προσκομίζοντας έγκυρο αποδεικτικό των στοιχείων που θέλετε να μεταβάλετε ή διαδικτυακά στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Ε.Φ.Κ.Α. στο ιστότοπο .

Η μεταβολή στοιχείων επικοινωνίας μη Μισθωτών γίνεται στο Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών στο οποίο υπάγεται ο ασφαλισμένος με βάση την έδρα της επιχείρησης ή διαδικτυακά στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μη Μισθωτών Ε.Φ.Κ.Α. 

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/02/2021)

4Πού γίνεται η Αίτηση Απώλειας Βιβλιαρίου Ενσήμων;

Η αίτηση Απώλειας Βιβλιαρίου Ενσήμων για Μισθωτό ασφαλισμένο γίνεται στο Υποκατάστημα Μισθωτών του τόπου κατοικίας ή εργασίας. Μετά τον έλεγχο και πιστοποίηση του χρόνου ασφάλισης θα εκδοθεί σχετική απόφαση και στη συνέχεια οι αντίστοιχες εγγραφές θα ενσωματωθούν στην ασφαλιστική του ιστορία.

Η αίτηση Απώλειας Βιβλιαρίου Ενσήμων για Μη Μισθωτό ασφαλισμένο γίνεται στο Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών της έδρας της επιχείρησης. Μετά τον έλεγχο και πιστοποίηση του χρόνου ασφάλισης θα εκδοθεί σχετική απόφαση αναγνώρισης.
 

(Τελευταία Ενημέρωση 11/01/2021)