Κατάργηση του μέτρου της αναστολής ΑΠΔ

1Το προηγούμενο χρονικό διάστημα, πριν την κατάργηση του μέτρου της Αναστολής, είχα ήδη προσκομίσει στην Τοπική Υπηρεσία Ε.Φ.Κ.Α. της έδρας μου, Α.Π.Δ. απαιτητών μισθολογικών περιόδων, οι οποίες δεν είχαν καταχωρηθεί. Θα πρέπει να τις προσκομίσω εκ νέου;

Δεν χρειάζεται, ο αρμόδιος υπάλληλος Ε.Φ.Κ.Α. τις καταχωρεί όπως έχουν προσκομιστεί. Θα πρέπει όμως να υποβληθούν τα δικαιολογητικά που ορίζονται στη σχετική Εγκύκλιο (στοιχεία απασχόλησης εφόσον δεν μπορούν αντληθούν από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, Φ.Μ.Υ. κλπ). 

2Υπάρχει υποχρέωση καταβολής συγκεκριμένου ποσού ασφαλιστικών εισφορών κατά την προσκόμιση των Α.Π.Δ.., προκειμένου ο υπάλληλος να τις καταχωρήσει στο Ο.Π.Σ./τ.Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.;

Όχι, ο αρμόδιος υπάλληλος Ε.Φ.Κ.Α. προκειμένου να καταχωρήσει τις υποβληθείσες Α.Π.Δ., διαπιστώνει το πραγματικό της απασχόλησης μέσω Επιτοπίου Ελέγχου, εφόσον απαιτείται και ελέγχει τα  προσκομισθέντα στοιχεία απασχόλησης, έτσι ώστε να αποφευχθούν οι περιπτώσεις της εικονικής ασφάλισης ή κενών διαστημάτων.

3Η ενεργοποίηση της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, θα πραγματοποιηθεί με την προσκόμιση ή με την καταχώρηση των απαιτητών Α.Π.Δ.;

Η ενεργοποίηση θα πραγματοποιηθεί μετά την καταχώρηση των Α.Π.Δ..  

4Θέλω να υποβάλλω ΑΠΔ μισθ/κών περ. 01/2019-02/2019 στην αρμ. Τοπ. Υπηρ. ΕΦΚΑ επειδή μου έχει ανασταλεί η δυνατότητα υποβολής ΑΠΔ μέσω διαδικτύου, λόγω Μακρόχρονης Διακοπής Απασχόλησης.Θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης υποβολής;

Ναι, καθώς η μη επιβολή κυρώσεων αφορά μόνο τις επιχειρήσεις ή εργοδότες στους οποίους ανεστάλη η δυνατότητα υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.