ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18 - 08/04/2019

Δ/νση Εισφορών Μισθωτών

Κατάργηση του μέτρου της Αναστολής της δυνατότητας υποβολής
Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μέσω διαδικτύου, λόγω
ληξιπρόσθεμων οφειλών