Έξοδα κηδείας

1Τι είναι το επίδομα των Εξόδων Κηδείας

Τα έξοδα κηδείας είναι εφάπαξ ποσό που χορηγεί ο e-ΕΦΚΑ στον σύζυγο ή στον επιμεληθέντα της κηδείας για άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένο ή συνταξιούχο θανόντα, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις των εντασσόμενων Φορέων, μέχρι την έκδοση του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών. Τα έξοδα κηδείας καταβάλλονται εφόσον γινόταν κράτηση για εισφορές ασθένειας στον θανόντα και πληρούνται οι προϋποθέσεις κατά περίπτωση ανά εντασσόμενου στον e-ΕΦΚΑ Φορέα.

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 02/12/2020)

2Ποια είναι η Ηλεκτρονική Διαδικασία Αίτησης για την χορήγηση των Εξόδων Κηδείας;

Με την αριθμ. 21919/7423 (ΦΕΚ 2272/Β΄/2020) Υπουργική Απόφαση η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του Ν. 4670/2020 (ΦΕΚ Α΄43), ρυθμίζεται ο χρόνος έναρξης και κάθε λεπτομερειακό θέμα σχετικά με το περιεχόμενο της αίτησης, της διαδικασίας χορήγησης των εξόδων κηδείας και την εφαρμογή του άρθρου 15 των εντασσόμενων φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών στον e-Ε.Φ.Κ.Α.

* Η εφαρμογή προσωρινά έχει τεθεί σε λειτουργία για τους θανόντες Συνταξιούχους όλων των φορέων (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου και εξωιδρυματικού επιδόματος) και τους εν ενεργεία ασφαλισμένους μόνο του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με ημερομηνία θανάτου από την 1/7/2020 και εφεξής, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις των εντασσόμενων φορέων.

Για να αιτηθείτε τα έξοδα κηδείας ηλεκτρονικά, εφόσον προηγηθεί η ανάρτηση του ηλεκτρονικού τιμολογίου - απόδειξης από τον υπεύθυνο του γραφείου που αναλαμβάνει την τελετή της κηδείας-ταφής ή αποτέφρωσης για τους συνταξιούχους του e-Ε.Φ.Κ.Α., εισέρχεστε :

 • στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.efka.gov.gr
  (Επιλέγετε Συνταξιούχοι - Ηλεκτρονική Υπηρεσία Πληρωμής Εξόδων Κηδείας) 

Ή

 • στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.gov.gr
  Επιλέγετε Οικογένεια - Απώλεια - Πληρωμή Εξόδων Κηδείας) με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

  Στη συνέχεια, 

- καταχωρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας χρήστη, e-mail και τηλέφωνο
- καταχωρείτε τον Α.Μ.Κ.Α. και τον Α.Φ.Μ. του θανόντα, 
- τον αριθμό λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η καταβολή, 
- την ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θα αποσταλεί η απόφαση 
- και υποβάλετε την αίτηση για την καταβολή των εξόδων κηδείας.

Με βάση τα δεδομένα της ηλεκτρονικής αίτησης και τα αποτελέσματα των διασταυρώσεων, υπολογίζεται το ποσό των εξόδων κηδείας που δικαιούται ο αιτών, εκδίδεται ηλεκτρονικά σε πραγματικό χρόνο η απόφαση πληρωμής των εξόδων κηδείας και η πληρωμή του ποσού κατατίθεται στο ΙΒΑΝ που έχει καταχωρήσει ο δικαιούχος στην αμέσως επόμενη πληρωμή που έχει προσδιοριστεί από την υπηρεσία  e-ΕΦΚΑ .

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 04/04/2022)

3Εάν δεν συμφωνώ με το ποσό της απόφασης;

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να υποβληθεί  αίτηση θεραπείας-ένσταση,  μέσα σε (30) ημέρες σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 52 του ν.4387/2016 από την ηλεκτρονική κοινοποίησή της, στην Τοπική Διεύθυνση e-Ε.Φ.Κ.Α., του τόπου κατοικίας του επιμεληθέντος.

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 20/05/2022)

4Πρέπει να φυλάσσονται τα δικαιολογητικά και για πόσο χρόνο;

Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρεί για τρία έτη το πρωτότυπο τιμολόγιο και σε περίπτωση δειγματοληπτικού ελέγχου να το προσκομίσει στην αρμόδια Τοπική Διεύθυνση του e-ΕΦΚΑ. Οι δικαιούχοι που επιλέγονται στο δείγμα, ενημερώνονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους και υποχρεούνται εντός είκοσι (20) ημερών να προσέλθουν στην αρμόδια Δ/νση, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση μη προσκόμισης, το ποσό που έχει λάβει καταλογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί ΚΕΔΕ.
 

(Τελευταία Ενημέρωση: 04/04/2022)

5Την τελετή δεν επιμελήθηκε Γραφείο Τελετών. Τι καταθέτω σε αυτή την περίπτωση;

Α) Στις περιπτώσεις που λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων και πολιτιστικών χαρακτηριστικών δεν γίνεται χρήση γραφείου τελετών, κατά την τελετή ταφής – κηδείας ασφαλισμένου ή συνταξιούχου, οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν στην αρμόδια Τοπική Διεύθυνση του e-Ε.Φ.Κ.Α. του τόπου κατοικίας του δικαιούχου τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1.    Αίτηση από τον επιμεληθέντα της κηδείας
2.    Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου
3.    Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/86 του δικαιούχου ότι δεν έλαβε ούτε θα λάβει ποσό από κανένα άλλο φορέα
4.    Φωτοτυπία ΙΒΑΝ δικαιούχου
5.    Βεβαίωση της αρμόδιας Μουφτείας ή της Ισραηλιτικής Κοινότητας ή της Ιεράς Μονής του Αγίου Όρους, από την οποία να προκύπτει η τέλεση της κηδείας και το ποσό της δαπάνης και 
6.    Όπου απαιτείται, διπλότυπο είσπραξης της οικείας ΔΟΥ τελών χαρτοσήμου, επί του συνόλου της βεβαιωθείσας δαπάνης.

Β) Στις περιπτώσεις που δεν επιλαμβάνεται της ταφής Γραφείο Τελετών, λόγω τελετής  σε ακριτικό νησί, για την καταβολή της δαπάνης οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν στην αρμόδια Τοπική Διέυθυνση του e-Ε.Φ.Κ.Α. του τόπου κατοικίας του δικαιούχου τα δικαιολογητικά:
1.    Αίτηση από τον επιμεληθέντα της κηδείας
2.    Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου
3.    Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/86 του δικαιούχου ότι δεν έλαβε ούτε θα λάβει ποσό από κανένα άλλο φορέα
4.    Φωτοτυπία ΙΒΑΝ δικαιούχου
5.    Πρωτότυπες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ή πώλησης αγαθών που αφορούν στην τελετή ταφής
 

(Τελευταία Ενημέρωση: 04/04/2022)

6Ποια είναι η διαδικασία χορήγησης εξόδων κηδείας λόγω μη εφαρμογής της ηλεκτρονικής διαδικασίας και ποιες περιπτώσεις αφορά;

Η ηλεκτρονική υπηρεσία εξόδων κηδείας προσωρινά έχει τεθεί σε λειτουργία για τους θανόντες Συνταξιούχους όλων των φορέων (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου και εξωιδρυματικού επιδόματος) και τους εν ενεργεία ασφαλισμένους μόνο του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με ημερομηνία θανάτου από την 1/7/2020 και εφεξής, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις των εντασσόμενων φορέων.

Μέχρι την επέκταση της ηλεκτρονικής διαδικασίας για τα έξοδα κηδείας όλων των κατηγοριών, τα αιτήματα κατατίθενται ή αποστέλλονται ταχυδρομικά: 

Για το τ. ΙΚΑ, τ. ΟΠΑΔ (όπου προβλέπεται), τ. ΟΑΕΕ και τ. ΟΓΑ στα Τμήματα Παροχών των Τοπικών Διευθύνσεων του e-ΕΦΚΑ.

Για το τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, τ.ΤΑΥΤΕΚΩ (ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΤΑΠ-ΔΕΗ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ, ΤΑΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗ, ΤΑΠ-ΗΛΠΑΠ, ΤΑΠ-ΗΣΑΠ, ΤΑΠ-ΕΤΕ) στη Δ/νση Α΄ Παροχών (28ης Οκτωβρίου 54, ΤΚ 10682, Αθήνα)

Για το τ. ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΑΝ, Συμβολαιογράφοι, Δικηγόροι Αθηνών, Δικηγόροι Επαρχίας, Δικηγόροι Θεσ/κης, Δικηγόροι Επαρχίας μόνο οι Δικαστικοί Επιμελητές), στη Δ/νση Α΄ ή  Γ΄ Παροχών, ανάλογα με τη χωρική αρμοδιότητα.

Στη Δ/νση Α΄ Παροχών (28ης Οκτωβρίου 54, ΤΚ 10682, Αθήνα) για τις Περιφέρειες: Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης

Στη Δ/νση Γ΄ Παροχών (Μητροπόλεως 36 ΤΚ 54623 Θεσσαλονίκη) )για τις Περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου, αυτοδιοίκητο τμήμα του Αγίου Όρους

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

 1. Αίτηση από τον επιμεληθέντα της κηδείας
 2. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου
 3. Πρωτότυπο Τιμολόγιο Γραφείου Τελετών (με το ΑΦΜ του δικαιούχου), καθώς και τις σχετικές πρωτότυπες αποδείξεις που αφορούν δαπάνες με εντολή και για λογαριασμό του πελάτη.  
  Στις περιπτώσεις που λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων και πολιτιστικών χαρακτηριστικών δεν γίνεται χρήση γραφείου τελετών, κατά την τελετή ταφής – κηδείας ασφαλισμένου ή συνταξιούχου, οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν Βεβαίωση της αρμόδιας Μουφτείας ή της Ισραηλιτικής Κοινότητας ή της Ιεράς Μονής του Αγίου Όρους, από την οποία να προκύπτει η τέλεση της κηδείας και το ποσό της δαπάνης και όπου απαιτείται, διπλότυπο είσπραξης της οικείας ΔΟΥ τελών χαρτοσήμου, επί του συνόλου της βεβαιωθείσας δαπάνης. 
  Στις περιπτώσεις που δεν επιλαμβάνεται της ταφής Γραφείο Τελετών, λόγω τελετής σε ακριτικό νησί, οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν πρωτότυπες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ή πώλησης αγαθών που αφορούν στην τελετή ταφής.
 4. Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/86 του δικαιούχου ότι δεν έλαβε ούτε θα λάβει ποσό από κανένα άλλο φορέα
 5. Σε περίπτωση αποτέφρωσης, αντίγραφο του πιστοποιητικού αποτέφρωσης
 6. Φωτοτυπία ΙΒΑΝ δικαιούχου
 7. Για τους θανόντες  συνταξιούχους τ. ΟΠΑΔ, που δικαιούνται έξοδα κηδείας από τον e-ΕΦΚΑ, απαιτείται διακοπή της σύνταξης καθώς και  για τα έμμεσα μέλη συνταξιούχων απαιτείται πιστοποιητικό συνταξιοδοτικής κατάστασης του άμεσα.  
  Για τους εν ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους, που δικαιούνται της παροχής, απαιτείται βεβαίωση Λύσης Υπαλληλικής Σχέσης λόγω θανάτου από την Υπηρεσία τους ενώ για τα μέλη απαιτείται τελευταία μισθοδοσία του άμεσα. 
 8. Δήλωση ατυχήματος (για τις περιπτώσεις ατυχήματος).

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/01/2023)

7Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση εξόδων κηδείας θανόντων ασφαλισμένων:

 • τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
  Δικαιούχοι: άμεσα ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι. 
  Άμεσα Ασφαλισμένοι: 120 τουλάχιστον ημέρες εργασίας είτε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, είτε το προηγούμενο 15μηνο, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες εργασίας που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του 15μήνου Εργατοτεχνίτες Οικοδόμοι (ασφάλιση με τις ειδικές διατάξεις περί ασφαλίσεως οικοδόμων): Εκατό (100) τουλάχιστον ημέρες εργασίας. 
  Ασφαλισμένοι ξενοδοχοϋπάλληλοι και εργαζόμενοι στον Τομέα του επισιτισμού ασφαλισμένοι τ. Ειδικού Λογαριασμού Ξενοδοχοϋπαλλήλων, που με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4075/2012 (Α΄89), κατέστησαν ασφαλισμένοι του τ. Ι.Κ.Α-.Ε.Τ.Α.Μ.: 100 ημέρες εργασίας.
 • τ. ΟΠΑΔ 
  Δικαιούχοι: Τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παρ. 2Β της Υ.Α. 2/7029/0094/2005 (Β’ 213) «Κανονισμός Παροχών Ο.Π.Α.Δ.». 

  *Ο e- ΕΦΚΑ δεν χορηγεί έξοδα κηδείας για θανόντες στρατιωτικούς συνταξιούχους Γήρατος & Αναπηρίας του Στρατού Ξηράς, της Πολεμικής Αεροπορίας, του Πολεμικού Ναυτικού, του Σώματος Ασφαλείας της τ. Χωροφυλακής , της Αστυνομίας Πόλεων που συνταξιοδοτήθηκε μετά την ενοποίηση των Σωμάτων Ασφαλείας (8/10/1984), καθώς και για θανόντες συνταξιούχους Γήρατος & Αναπηρίας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να απευθύνονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες των θανόντων. 

  ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι τα έξοδα κηδείας των εκ μεταβιβάσεως συνταξιούχων των ανωτέρω κατηγοριών χορηγούνται από τον e-ΕΦΚΑ. 

  *Ο e- ΕΦΚΑ δεν χορηγεί έξοδα κηδείας για θανόντες συνταξιούχους όλων των κατηγοριών του Λιμενικού Σώματος. 

  *Ο e- ΕΦΚΑ δεν χορηγεί έξοδα κηδείας για θανόντες εκ μεταβιβάσεως συνταξιούχους Θυμάτων Πολέμου, που δικαιούνται από το Ταμείο Αρωγής Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου, καθώς και για συνταξιούχους Αναπήρους Πολέμου που δικαιούνται από την ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ.  


  *Tα έξοδα κηδείας των υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και των οικογενειών τους, καταβάλλονται από τον προϋπολογισμό των εξόδων του Νομικού Προσώπου που υπηρετούν. Από τον ίδιο προϋπολογισμό καταβάλλονται και τα έξοδα κηδείας των υπαλλήλων των Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια κ.λ.π.) και των Ιατρών του Ε.Σ.Υ. που υπηρετούν στα Νοσοκομεία. 

  ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ  ότι κατ΄ εξαίρεση, τα έξοδα κηδείας των θανόντων υπαλλήλων (και των μελών οικογένειάς τους) του Πολυτεχνείου, της Α.Σ.Ο.Ε.Ε, της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής, της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και των Τ.Ε.Ι., καταβάλλονται από τον e-ΕΦΚΑ. 

  Επίσης ο e-ΕΦΚΑ καταβάλλει τα έξοδα κηδείας των εν ενεργεία πολιτικών υπαλλήλων και συν/χων των στρατιωτικών νοσοκομείων ΝΝΑ, 401, 251, των εν ενεργεία και συν/χων όλων των κατηγοριών εφημέριων και κληρικών, καθώς και των λογοτεχνών, καλλιτεχνών, χορογράφων και μουσικών.
 • τ. ΤΥΔΚΥ 
  Δικαιούχοι: Οι Δημοτικοί και Κοινοτικοί συνταξιούχοι και τα μέλη οικογένειας αυτών. Οι εν ενεργεία υπάλληλοι και συνταξιούχοι που προέρχονται από το πρώην Τ.Υ.Δ.Κ.Υ και τα μέλη οικογ ένειας αυτών. 
  * Οι εν ενεργεία Δημοτικοί και Κοινοτικοί Υπάλληλοι   και τα μέλη αυτών δικαιούνται έξοδα κηδείας από το Δήμο ή το Ν.Π.Δ.Δ που υπηρετούν.
 • τ. ΟΑΕΕ 
  Δικαιούχοι: Αμεσα ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι.Για τους εν ενεργεία, καταβάλλονται εφόσον  δεν είχε περάσει χρόνος από την διακοπή άσκησης του επαγγέλματος.
 • τ. ΟΓΑ  
  Δικαιούχοι: Αμεσα ασφαλισμένοι καιι συνταξιούχοι, υπάλληλοι-συνταξιούχοι του τ.ΟΓΑ, ασφαλισμένοι στον Κανονισμό υπαλλήλων του τ.ΟΓΑ. Απαιτείται ο θανών να ήταν εγγεγραμμένος στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου τουλάχιστον για όλο το προ του θανάτου του ημερολογιακό εξάμηνο. Εάν ο θάνατος του ασφαλισμένου οφείλεται σε εργατικό ατύχημα, το ανωτέρω βοήθημα καταβάλλεται ανεξάρτητα από το χρόνο ασφάλισης. 
  *Τα έξοδα κηδείας για τους ανασφάλιστους υπερήλικες καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ.
 • τ. ΕΤΑΑ 
  1. Τομέας Υγείας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (τ. ΤΥΜΕΔΕ) & 
  2. Τομέας Υγείας Υγειονομικών (τ.ΤΥΥ) 
   Δικαιούχοι: Αμεσα ασφαλισμένοι, συνταξιοδοτούμενα μέλη οικογενείας ασφαλισμένου ή συνταξιούχου.
  3. Τομέας Ασφάλισης Νομικών (τ.ΤΑΝ) 
   Δικαιούχοι: Συνταξιούχοι Τομέων Υγείας Δικηγόρων και Συμβολαιογράφων
  4. Τομέας Υγείας Δικηγόρων Αθηνών (τ.ΤΥΔΑ) &
  5. Τομέας Υγείας Δικηγόρων Πειραιώς (τ.ΤΥΔΠ) 
   Δικαιούχοι: Αμεσα ασφαλισμένοι  εν ενεργεία δικηγόροι, έμμεσα ασφαλισμένοι, δηλαδή, μέλη οικογένειας. Στο τ.ΤΥΔΑ, για την χορήγηση εξόδων κηδείας γονέα ή αδερφού, απαιτείται ο τελευταίος να είναι ασφαλισμένος στο Ταμείο έναν τουλάχιστο χρόνο πριν από το θάνατό του. 
  6. Τομέας Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (τ.ΤΥΔΘ) 
   Δικαιούχοι: Εν ενεργεία ασφαλισμένοι και μέλη οικογένειάς τους.
  7. Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών (τ.ΤΥΔΕ) 
   Δε χορηγεί έξοδα κηδείας, πλην των εν ενεργεία Δικαστικών Επιμελητών.
  8. Τομέας Υγείας Συμβολαιογράφων (τ.ΤΑΣ) 
   Δικαιούχοι: Εν ενεργεία ασφαλισμένοι και για τους συνταξιούχους, συμπληρωματικά η διαφορά που προκύπτει από το τιμολόγιο του Γρ. Τελετών, μέχρι του ανώτατου ποσού που προβλέπεται από τον τομέα.
 • τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ: 
  Δικαιούχοι: Εν ενεργεία ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι και έμμεσα μέλη αυτών, των τομέων του  τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (ΤΑΙΣΥΤ, ΤΣΕΥΠ,ΤΑΤΤΑ) που  καταβάλλουν εισφορές για κλάδο υγείας στον eΕΦΚΑ και δεν υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ, σύμφωνα με τον ν. 4498/2017.  
 • τ. ΤΑΥΤΕΚΩ 
  Δικαιούχοι: Εν ενεργεία ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι και έμμεσα μέλη αυτών των τομέων τ.ΤΑΠ-ΟΤΕ, τ.ΤΑΠ-ΔΕΗ, τ.ΤΑΠ-ΕΤΕ, τ.ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, τ.ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ, τ.ΤΑΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗ. Άμεσα ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι τ. ΤΑΠ-ΗΛΠΑΠ, τ.ΤΑΠ-ΗΣΑΠ.

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/01/2023)

8Έχω υποβάλλει χειρόγραφη αίτηση για την χορήγηση Εξόδων Κηδείας, θανόντα μισθωτού ή αγρότη (ΙΚΑ για θάνατο πριν την 1/7/2022, ΟΠΑΔ όπου προβλέπεται , ΟΓΑ ), στην αρμόδια Τοπική Δ/νση e-ΕΦΚΑ. Πότε θα πληρωθώ;

Τα Έξοδα Κηδείας των Μισθωτών και των Αγροτών πιστώνονται σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, αφού εκδοθεί και οριστικοποιηθεί η Απόφαση χορήγησης από την αρμόδια Τοπική Υπηρεσία, σύμφωνα με τον Προγραμματισμό για την Πληρωμή Παροχών σε Χρήμα έτους 2023

Πίνακας: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΤΟΥΣ 2023

(Τελευταία Ενημέρωση: 16/01/2023)

 

9Έχω υποβάλλει χειρόγραφη αίτηση για την χορήγηση Εξόδων Κηδείας, θανόντα μη μισθωτού (τ. ΟΑΕΕ), στην αρμόδια Τοπική Δ/νση e-ΕΦΚΑ. Πότε θα πληρωθώ;

Τα Έξοδα Κηδείας των μη μισθωτών (τ. ΟΑΕΕ) πιστώνονται σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, αφού εκδοθεί και οριστικοποιηθεί η Απόφαση χορήγησης από την αρμόδια Τοπική Υπηρεσία, στις 15 κάθε μήνα (σε περίπτωση αργίας ή Σαββατοκύριακου, την επόμενη εργάσιμη).

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 29/12/2022)

10Έχω υποβάλλει αίτηση μέσω της Ηλεκτρονικής υπηρεσίας για την χορήγηση Εξόδων Κηδείας. Πότε θα πληρωθώ;

Τα Έξοδα Κηδείας των αιτήσεων μέσω της Ηλεκτρονικής υπηρεσίας , πιστώνονται σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, αφού εκδοθεί Απόφαση χορήγησης και ελεγχθεί από την αρμόδια Διεύθυνση,  σύμφωνα με τον Προγραμματισμό για την Πληρωμή Παροχών σε Χρήμα έτους 2023

Πίνακας: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΤΟΥΣ 2023

(Τελευταία Ενημέρωση: 16/01/2023)

 

11Έχω υποβάλλει χειρόγραφη αίτηση για την χορήγηση Εξόδων Κηδείας και ο θανών/θανούσα δεν εμπίπτει σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες. Πότε θα πληρωθώ;

Τα έξοδα κηδείας των δικαιούχων που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες, πιστώνονται σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου αφού εκδοθεί  Απόφαση  χορήγησης από την αρμόδια Διεύθυνση και εκκαθαριστεί από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία.

Οι πληρωμές γίνονται δυο (2) φορές τον μήνα.

(Τελευταία Ενημέρωση: 29/12/2022)