Εργοδότες ΑΠΔ

1Με ποιο τρόπο υποβάλλεται η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ);

Η υποβολή των Α.Π.Δ. (Κανονικές ή Συμπληρωματικές (εμπρόθεσμες)) Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, τον επόμενο ή μεθεπόμενο (Δημόσιο) μήνα από αυτόν της απασχόλησης, στις ημερομηνίες υποβολής που αναφέρονται στο σχετικό Γενικό Έγγραφο κάθε φορά σε μηνιαία βάση (για το έτος 2019 οδηγίες έχουν δοθεί με το υπ’ αριθμ. Δ.ΕΙΣΦ.Μ./624/1513068/19.12.2018 Γενικό Έγγραφο)

Κατ’ εξαίρεση, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής Α.Π.Δ. με ψηφιακό – μαγνητικό μέσο ή σε έντυπη μορφή στο αρμόδιο Υποκατάστημα ΕΦΚΑ από τους εργοδότες που:

  • Είναι Διαχειριστές κτιρίων (Πολυκατοικίες κλπ)
  • Εκτελούν Δημόσια οικοδομοτεχνικά έργα με αυτεπιστασία ή με ανάθεση, οι οποίοι απασχολούν μέχρι και τρεις εργαζόμενους
  • Εκτελούν Ιδιωτικά οικοδομικά και τεχνικά έργα με αυτεπιστασία

2Με ποιο τρόπο μπορώ να δημιουργήσω το αρχείο της ΑΠΔ, προκειμένου να το υποβάλω με ψηφιακό μέσο (όπου προβλέπεται) στο Υποκατάστημα ΕΦΚΑ;

Για διευκόλυνση των εργοδοτών, παρέχεται δωρεάν λογισμικό το οποίο μπορείτε να εγκαταστήσετε στον Η/Υ σας για τη δημιουργία του αρχείου ΑΠΔ. Τα αρχεία εγκατάστασης του δωρεάν λογισμικού, καθώς και αναλυτικές οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης του με παραδείγματα, μπορείτε να αντλήσετε κάνοντας κλικ εδώ.

3Που θα βρω τους κωδικούς ειδικότητας και πακέτου κάλυψης για τον κάθε ασφαλισμένο, που απαιτούνται για την συμπλήρωση των ΑΠΔ;

Συμπληρώνοντας μία εγγραφή με τη μέθοδο υποβολής Συμπλήρωση φόρμας, είναι διαθέσιμες οι λίστες επιλογής για ΚΑΔ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ και ΚΠΚ (η ενεργοποίησή τους πρέπει να γίνει με αυτή την σειρά), ώστε να διαπιστώσετε τα δεδομένα σχετικά με τον ΟΔΗΓΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ (Ο.ΣΥ.Κ.) που είναι καταχωρημένα στην εφαρμογή Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠΔ και βάσει των οποίων γίνεται ο έλεγχος.

4Πως γίνεται ο έλεγχος ταυτοποίησης στα στοιχεία του ασφαλισμένου στην ΑΠΔ;

Ο έλεγχος γίνεται βάσει σωστού ΑΜΚΑ.

5Αν έχουν απενεργοποιηθεί οι κωδικοί ΑΠΔ ή τους έχει χάσει ο εργοδότης, πως τους ενεργοποιεί;

Α. Σε περίπτωση αναστολής της δυνατότητας υποβολής ΑΠΔ μέσω Διαδικτύου απευθύνεται στο Τμήμα Ασφάλισης & Εισφορών του αρμόδιου Υποκαταστήματος, για ενέργειες αρμοδιότητάς τους (βλ. πεδίο «Κατάργηση του μέτρου της Αναστολής ΑΠΔ».

Β. Σε περίπτωση απώλειας των Κωδικών Πρόσβασης για τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Εργοδότες (Username, Pin, Puk): www.ika.gr -> Hλεκτρονικές Yπηρεσίες προς Eργοδότες -> Αρχικοποίηση Λογαριασμού ή πατήστε εδώ για να γίνει "Αρχικοποίηση του Λογαριασμού σας".

Για την υποβολή ερωτήσεων που αφορούν σε τεχνικά θέματα σχετικά με τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (αδυναμία πρόσβασης, απώλεια κωδικών, μηνύματα σφάλματος λογισμικού κτλ), παρακαλούμε στείλτε μας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση tm.web@efka.gov.gr

6Με ποιο τρόπο καταβάλλονται οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές;

Καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου ή μεθεπόμενου (Δημόσιο) μήνα της απασχόλησης σε Πιστωτικά Ιδρύματα μέσω ΔΙΑΣ μόνο με χρήση Ταυτότητας Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (ΤΠΤΕ) (Γ.Ε. Ε40/535/2015, Ε40/433/2016 τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)

7Με ποια διαδικασία χορηγείται η Ασφαλιστική Ενημερότητα;

Για τη χορήγηση Ασφαλιστικής Ενημερότητας σε εργοδότες ακολουθείται η μέχρι 31/12/2016 ισχύουσα διαδικασία ΔΕΙΣΦΜΜ/1228/1490270/15.11.2017

8Σε ποιες περιπτώσεις καταβάλλεται εργοδοτική εισφορά είκοσι (20) ευρώ για κατασκηνώσεις;

Η ετήσια εργοδοτική εισφορά είκοσι (20) ευρώ, ανά εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, είναι καταβλητέα από τους εργοδότες οι οποίοι καταβάλλουν εισφορές υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.)
Γ.Ε. Δ.ΕΙΣΦ.Μ./464/1156016/28.8.2017

9Πότε παραγράφονται απαιτήσεις του ΕΦΚΑ από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές;

Οι απαιτήσεις του ΕΦΚΑ που προέρχονται από ασφαλιστικές εισφορές αλλά και αναλογούντα οίκοθεν πρόσθετα τέλη, προσαυξήσεις, αυτοτελή πρόσθετα τέλη, παραγράφονται μετά εικοσαετία
Εγκ. 39/2017