Πιστοποίηση Φορέων για τη Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας

Η υπηρεσία παρέχεται αποκλειστικά στα Ν.Π.Δ.Δ. και το Δημόσιο (εποπτεύοντα Υπουργεία των υπηρεσιών του Δημοσίου) που χορηγούν τις πάσης φύσεως παροχές, επιδόματα, οικονομικές ενισχύσεις ή διευκολύνσεις που παρέχει η πολιτεία στα άτομα με Αναπηρία, για τις οποίες απαιτείται πιστοποίηση βαθμού Αναπηρίας από τις Υγειονομικές Επιτροπές Κε.Π.Α.

Η εν λόγω υπηρεσία απευθύνεται σε δύο κατηγορίες χρηστών:

α) Χρήστες - Διαχειριστές
β) Εσωτερικοί Χρήστες

Ως Χρήστες - Διαχειριστές, ενδεικτικά νοούνται οι κατωτέρω:

 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
 • ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
 • ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
 • ΔΗΜΟΙ

Ως Εσωτερικοί Χρήστες νοούνται υπάλληλοι των Φορέων που θα χρησιμοποιούν την υπηρεσία, αλλά και οι εποπτευόμενες υπηρεσίες του πιστοποιημένου φορέα ή Υπουργείου.

Οι Χρήστες - Διαχειριστές από 12/11/2013 μπορούν να εγγραφούν - πιστοποιηθούν στην ηλεκτρονική υπηρεσία, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

 • Εγγραφή προκειμένου να πιστοποιηθούν στην υπηρεσία.*
 • Παραλαβή ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ, ο οποίος είναι απαραίτητος για την ολοκλήρωση της πιστοποίησης, από τα εξής σημεία:
  • Για τον Ν.Αττικής είναι η Διοίκηση e-ΕΦΚΑ- Δ/νση Ιατρικής Αξιολόγησης (28ης Οκτωβρίου 54)
  • Για την υπόλοιπη Ελλάδα το πλησιέστερο υποκατάστημα e-ΕΦΚΑ (γρ. Διευθυντή) στο οποίο λειτουργεί Γραμματεία Κε.Π.Α. (κατάλογος Σημείων Υποβολής Κε.Π.Α.)
 • Ενεργοποίηση του λογαριασμού με τον κλειδάριθμο μέσω της ίδιας εφαρμογής όπου πραγματοποιήθηκε η πιστοποίηση.
 • Δημιουργία Εσωτερικών Χρηστών από τον Χρήστη - Διαχειριστή, εφόσον απαιτείται, οι οποίοι θα έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία με δικό τους κωδικό και συνθηματικό.

Σε οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει κατά τη διαδικασία εγγραφής - πιστοποίησης επικοινωνήστε με το γραφείο άμεσης βοήθειας στο 210 3891280.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Οι υπηρεσίες του Δημοσίου που εποπτεύονται από τα καθ΄ύλην αρμόδια Υπουργεία ή τα Υποκαταστήματα και οι περιφερειακές υπηρεσίες μπορούν να αποκτούν πρόσβαση ως Εσωτερικοί Χρήστες μόνο κατόπιν συνεννόησης με τον Χρήστη - Διαχειριστή από τον εποπτεύοντα φορέα ή Υπουργείο, στον οποίο υπάγονται.