Εγκύκλιοι και Γενικά Έγγραφα

Φεβ
26
2021

Γενικό Έγγραφο

Παράταση μέχρι 10/03/2021 της προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2021 και Δώρου Χριστουγέννων έτους 2020.

Φεβ
26
2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 14/25.02.2021

Καθορισμός της ηλεκτρονικής διαδικασίας για τη χορήγηση του επιδόματος ασθένειας - ατυχήματος από τον e-ΕΦΚΑ

Φεβ
24
2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13/24.02.2021

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΟΣΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

Φεβ
17
2021

58522/17-2-2021

Προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνιση της ασφάλισης του Δώρου Χριστουγέννων 2020 (Δ.Χ. 2020) για εργαζόμενους:
• των οποίων ανεστάλησαν οι συμβάσεις εργασίας
• ενταχθέντες στον Μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ»

Φεβ
17
2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12/17.02.2021

Επέκταση της διάρκειας ισχύος του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ»

Φεβ
11
2021

Γενικό Έγγραφο

Καταβολή δόσεων εκκαθάρισης Μη Μισθωτών ασφαλισμένων, ετών 2017, 2018, 2019
Φεβ
11
2021

Γενικό Έγγραφο

Κοινοποίηση επικαιροποιημένου καταλόγου ΝΠΙΔ σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4488/2017 – Απασχόληση λόγω ψυχικών παθήσεων.

Φεβ
08
2021

Νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία Χορήγησης Ασφαλιστικής Ικανότητας έμμεσου μέλους και Απογραφής στο μητρώο του e-ΕΦΚΑ

Νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία Χορήγησης Ασφαλιστικής Ικανότητας έμμεσου μέλους Kαι Απογραφής στο μητρώο του e-ΕΦΚΑ

Φεβ
05
2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11/2021

Αναγνώριση, ως πλασματικού χρόνου ασφάλισης, του χρόνου για την απόκτηση διδακτορικού τίτλου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4611/2019

Φεβ
05
2021

Σ50/4/43651/0-02-2021

Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της υποπερ. α της περ. Α της παρ. 4 του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016, όπως ισχύουν με την παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 4611/2019. Ανάκληση οδηγιών.