ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 29 - 07/06/2024

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ &
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Αύξηση ορίου οφειλών συνταξιοδότησης – προσθήκη παρ. 5 και 6 στο άρθρο 61 του ν.3863/2010